καὶ λέγει αὐτῷ· ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὄψεσθε τὸν οὐρανὸν ἀνεῳγότα (John 1:51)

The estimated reading time for this post is 95 seconds

Title:  I Say to You, Amen, Amen, You Will See the Heaven Opening

The text is, “καὶ λέγει αὐτῷ· ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὄψεσθε τὸν οὐρανὸν ἀνεῳγότα καὶ τοὺς ἀγγέλους τοῦ θεοῦ ἀναβαίνοντας καὶ καταβαίνοντας ἐπὶ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου”.

καὶ -> coordinating additive conjunction -> and

λέγει -> third person, singular, present, active, indicative verb -> I say

αὐτῷ -> third person, personal, masculine, singular, dative pronoun -> to you

ἀμὴν -> Hebraicized particle -> Amen

ἀμὴν -> Hebraicized particle -> Amen

λέγω -> first person, singular, present, active, indicative verb -> I say

ὑμῖν -> second person, personal, plural, dative pronoun -> to you

ὄψεσθε -> second person, plural, future, middle, indicative verb -> you will see

τὸν -> masculine, singular, accusative article -> the

οὐρανὸν -> masculine, singular, accusative noun -> heaven

ἀνεῳγότα -> perfect, active, participial, masculine, singular, accusative verb -> opening

καὶ -> coordinating additive conjunction -> and

τοὺς -> masculine, plural, accusative article -> the

ἀγγέλους -> masculine, plural, accusative noun -> angels

τοῦ -> masculine, singular, genitive article -> the NRIEH**

θεοῦ -> masculine, singular, genitive noun -> of God

ἀναβαίνοντας -> present, active, participial, masculine, plural, accusative verb -> ascending

καὶ -> coordinating additive conjunction -> and

καταβαίνοντας -> present, active, participial, masculine, plural, accusative verb -> descending

I say to you, Amen, Amen, you will see the heaven opening, and the angels of God ascending and descending.”

*NRIEH:  For the sake of clarity the word is translated into English, but to avoid such odd constructions as applying a definite article (“the”) to a substantive sufficiently determined by its being a proper noun, or by the use of a qualifier other than the definite article. An example would be the basic translation “Peter said to the Jesus”; the word “the” is completely unnecessary. There are many examples of this in the New Testament. The designation NRIEH is equivalent to “Not Rendered Into English Here”.

 

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 καὶ λέγει αὐτῷ· ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὄψεσθε τὸν οὐρανὸν ἀνεῳγότα (John 1:51) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation