Καὶ δείπνου γινομένου, τοῦ διαβόλου ἤδη βεβληκότος εἰς τὴν καρδίαν (John 13:2)

The estimated reading time for this post is 48 seconds

Title:  And, Being Supper, the Devil, Already Having Thrust into the Heart

The text is, “Καὶ δείπνου γινομένου, τοῦ διαβόλου ἤδη βεβληκότος εἰς τὴν καρδίαν ἵνα παραδοῖ αὐτὸν Ἰούδας Σίμωνος Ἰσκαριώτου”.

“Καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“δείπνου”:  neuter, singular, genitive noun meaning “dinner” or “supper”.

“γινομένου”:  present, middle, participial, neuter, singular, genitive verb meaning “being”.

“τοῦ”:  masculine, singular, genitive article meaning “the”.

“διαβόλου”:  masculine, singular, genitive noun meaning “devil”.

“ἤδη”:  temporal adverb meaning “already”.

“βεβληκότος”:  perfect, active, participial, masculine, singular, genitive verb meaning “having thrust”.

“εἰς”:  preposition taking the accusative for its object word and meaning “into”.

“τὴν”:  feminine, singular, accusative article meaning “the”.

“καρδίαν”:  feminine, singular, accusative noun meaning “heart”.

“ἵνα”:  subordinating complementary conjunction meaning “so that”.

“παραδοῖ”:  third person, singular, aorist, active, subjunctive verb meaning “he should betray”.

“αὐτὸν”:  third person, personal, masculine, singular, accusative pronoun meaning “him”.

“Ἰούδας”:  masculine, singular, nominative, proper noun meaning “Judas”.

“Σίμωνος”:  masculine, singular, genitive, proper noun meaning “of Simon”.

“Ἰσκαριώτου”:  masculine, singular, genitive, proper noun meaning “Iscariot”.

The meaning of this verse is,

And, being supper, the devil, already having thrust into the heart of Simon’s Judas Iscariot so that he should betray him,

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 Καὶ δείπνου γινομένου, τοῦ διαβόλου ἤδη βεβληκότος εἰς τὴν καρδίαν (John 13:2) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation