καὶ αὐτὸς ἱλασμός ἐστιν περὶ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν (I John 2:2)

The estimated reading time for this post is 73 seconds

Title:  He Also Is the One Who Makes Propitiation for Our Sins

The text is, “καὶ αὐτὸς ἱλασμός ἐστιν περὶ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν οὐ περὶ τῶν ἡμετέρων δὲ μόνον ἀλλὰ καὶ περὶ ὅλου τοῦ κόσμου”.

καὶ -> coordinating conjunction -> also

αὐτὸς -> third person, personal, masculine, singular, nominative pronoun -> he

ἱλασμός -> masculine, singular, nominative noun -> the means of forgiveness | the one who makes propitiation

ἐστιν -> third person, singular, present, indicative verb -> is

περὶ -> preposition taking the  genitive for its object word -> for

τῶν -> feminine, plural, genitive article -> the NRIEH

ἁμαρτιῶν -> feminine, plural, genitive noun -> sins

ἡμῶν -> first person, plural, genitive pronoun -> our

οὐ -> negative particle -> not

περὶ -> preposition taking the  genitive for its object word -> for

τῶν -> feminine, plural, genitive article -> the

ἡμετέρων -> feminine, plural, genitive noun -> sins

δὲ -> coordinating conjunction -> also

μόνον -> adverb -> alone | only

ἀλλὰ -> coordinating adversative conjunction -> but

καὶ -> adverb -> also

περὶ -> preposition taking the  genitive for its object word -> for

ὅλου -> masculine, singular, genitive adjective -> whole | entire

τοῦ -> masculine, singular, genitive article -> the

κόσμου -> masculine, singular, genitive noun -> world

The meaning of this verse is,

He also is the one who makes propitiation for our sins, not for our sins only, but also for the sins of the entire world.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 καὶ αὐτὸς ἱλασμός ἐστιν περὶ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν (I John 2:2) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation