καθὼς ἐμὲ ἀπέστειλας εἰς τὸν κόσμον, κἀγὼ ἀπέστειλα αὐτοὺς εἰς τὸν κόσμον (John 17:18)

The estimated reading time for this post is 54 seconds

Title: Just as You Sent Me Into the World, So I Sent Them Into the World

The text is, “καθὼς ἐμὲ ἀπέστειλας εἰς τὸν κόσμον, κἀγὼ ἀπέστειλα αὐτοὺς εἰς τὸν κόσμον”.

καθὼς -> subordinating comparative conjunction -> just as | as

ἐμὲ -> first person, personal, singular, accusative pronoun -> me

ἀπέστειλας -> second person, singular, aorist, active, indicative verb -> you sent

εἰς -> preposition taking the accusative for its object word -> into

τὸν -> masculine, singular, accusative article -> the

κόσμον -> masculine, singular, accusative noun -> world

κἀγὼ -> crasis of “καὶ” (coordinating conjunction)  and “‘έγω” (first person, personal, singular, nominative pronoun) -> and I | so I

ἀπέστειλα -> first person, singular, aorist, active, indicative verb -> I sent

αὐτοὺς -> third person, personal, masculine, plural, accusative pronoun -> them

εἰς-> preposition taking the accusative for its object word -> into

τὸν -> masculine, singular, accusative article -> the

κόσμον -> masculine, singular, accusative noun -> world

The meaning of this verse is,

Just as you sent me into the world, so I sent them into the world.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 καθὼς ἐμὲ ἀπέστειλας εἰς τὸν κόσμον, κἀγὼ ἀπέστειλα αὐτοὺς εἰς τὸν κόσμον (John 17:18) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation