ζητήσετέ με καὶ οὐχ εὑρήσετέ με (John 1:34)

The estimated reading time for this post is 41 seconds

Title:  You Will Seek Me and You Will Not Discover Me

The text is, “ζητήσετέ με καὶ οὐχ εὑρήσετέ [με], καὶ ὅπου εἰμὶ ἐγὼ ὑμεῖς οὐ δύνασθε ἐλθεῖν”.

“ζητήσετέ”:  second person, plural, future, active, indicative verb meaning “you will seek”.

“με”:  first person, personal, singular, accusative pronoun meaning “me”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“οὐχ”:  negative particle meaning “not”.

“εὑρήσετέ”:  second person, plural, future, active, indicative verb meaning “discover”.

“με”:  first person, personal, singular, accusative pronoun meaning “me”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “but”.

“ὅπου”:  adverb of place meaning “where”.

“εἰμὶ”:  first person, singular, present, indicative verb meaning “am”.

“ἐγὼ”:  first person, personal, singular, nominative pronoun meaning “I”.

“ὑμεῖς”:  second person, personal, plural, nominative pronoun meaning “you”.

“οὐ”:  negative particle meaning “not”.

“δύνασθε”:  second person, plural, present, middle indicative verb meaning “are able”.

“ἐλθεῖν”:  aorist, active, infinitive verb meaning “to come”.

The meaning of this verse is,

You seek me and you will not discover me, but where I am you are not able to come.”

 

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ζητήσετέ με καὶ οὐχ εὑρήσετέ με (John 1:34) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation