εἷς δέ τις ἐξ αὐτῶν Καϊάφας, ἀρχιερεὺς ὢν τοῦ ἐνιαυτοῦ ἐκείνου, εἶπεν αὐτοῖς (John 11:49)

The estimated reading time for this post is 53 seconds

Title:  But a Certain One of Them, Caiaphas, Being High Priest of That Year, Said to Them

The text is, “εἷς δέ τις ἐξ αὐτῶν Καϊάφας, ἀρχιερεὺς ὢν τοῦ ἐνιαυτοῦ ἐκείνου, εἶπεν αὐτοῖς ὑμεῖς οὐκ οἴδατε οὐδέν”.

“εἷς”:  masculine, singular, nominative, cardinal adjective meaning “one”.

“δέ”:  coordinating conjunction meaning “but”.

“τις”:  masculine, singular, nominative, indefinite pronoun meaning “a certain”.

“ἐξ”:  preposition taking the genitive for its object word and meaning “of”.

“αὐτῶν”:  third person, personal, masculine, plural, genitive pronoun meaning “them”.

“Καϊάφας”:  masculine, singular, nominative, proper noun meaning “Caiaphas”.

“ἀρχιερεὺς”:  masculine, singular, nominative noun meaning “pontifex” or “high priest”.

“ὢν”:  present, participial, masculine, singular, nominative verb meaning “being”.

“τοῦ”:  masculine, singular, genitive article meaning “of”.

“ἐνιαυτοῦ”:  masculine, singular, genitive noun meaning “year”.

“ἐκείνου”:  masculine, singular, genitive, demonstrative pronoun meaning “that”.

“εἶπεν”:  third person, singular, aorist, active, indicative verb meaning “said”.

“αὐτοῖς”:  third person, personal, masculine, plural, dative pronoun meaning “to them”.

“ὑμεῖς”:  second person, personal, plural, nominative pronoun meaning “you”.

“οὐκ”:  negative particle meaning “not”.

“οἴδατε”:  second person, plural, perfect, active, indicative verb meaning “do know”.

“οὐδέν”:  neuter, singular, accusative, indefinite adjective meaning “nothing”

The meaning of this verse is,

But a certain one of them, Caiaphas, being high priest of that year, said to them, “You do not know nothing”.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 εἷς δέ τις ἐξ αὐτῶν Καϊάφας, ἀρχιερεὺς ὢν τοῦ ἐνιαυτοῦ ἐκείνου, εἶπεν αὐτοῖς (John 11:49) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation