εἶτα βάλλει ὕδωρ εἰς τὸν νιπτῆρα καὶ ἤρξατο νίπτειν τοὺς πόδας τῶν μαθητῶν (John 13:5)

The estimated reading time for this post is 57 seconds

Title:  Then He Pours Water into the Washbasin and Began Washing the Feet of the Disciples

The text is, “εἶτα βάλλει ὕδωρ εἰς τὸν νιπτῆρα καὶ ἤρξατο νίπτειν τοὺς πόδας τῶν μαθητῶν καὶ ἐκμάσσειν τῷ λεντίῳ ᾧ ἦν διεζωσμένος”.

“εἶτα”:  adverb meaning “then”.

“βάλλει”:  third person, singular, present, active, indicative verb meaning “he pours”.

“ὕδωρ”:  neuter, singular, accusative noun meaning “water”.

“εἰς”:  preposition taking the accusative for its object word and meaning “into”.

“τὸν”:  masculine, singular, accusative article meaning “the”.

“νιπτῆρα”:  masculine, singular, accusative noun meaning “washbasin”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“ἤρξατο”:  third person, singular, aorist, middle, indicative verb meaning “began”.

“νίπτειν”:  present, active, infinitive verb meaning “to wash”.

“τοὺς”:  masculine, plural, accusative article meaning “the”.

“πόδας”:  masculine, plural, accusative noun meaning “feet”.

“τῶν”:  masculine, plural, genitive article meaning “of the”.

“μαθητῶν”:  masculine, plural, genitive noun meaning “disciples”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“ἐκμάσσειν”:  present, active, infinitive verb meaning “to wipe”.

“τῷ”:  neuter, singular, dative article meaning “with the”.

“λεντίῳ”:  neuter, singular, dative noun meaning “towel”.

“ᾧ”:  neuter, singular, dative, definite, relative pronoun meaning “with which”.

“ἦν”:  third person, singular, imperfect, active, indicative “he was”.

“διεζωσμένος”:  perfect, passive, participial, masculine, singular, nominative verb meaning “girded”.

The meaning of this verse is,

Then he pours water into the washbasin and began to wash the feet of the disciples, and to wipe with the towel with which he was girded.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 εἶτα βάλλει ὕδωρ εἰς τὸν νιπτῆρα καὶ ἤρξατο νίπτειν τοὺς πόδας τῶν μαθητῶν (John 13:5) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation