εἶπον οὖν ὑμῖν ὅτι ἀποθανεῖσθε ἐν ταῖς ἁμαρτίαις (John 8:24)

The estimated reading time for this post is 66 seconds

Title: So I Told You that You Would Die in Your Sins

The text is, “εἶπον οὖν ὑμῖν ὅτι ἀποθανεῖσθε ἐν ταῖς ἁμαρτίαις ὑμῶν· ἐὰν γὰρ μὴ πιστεύσητε ὅτι ἐγώ εἰμι, ἀποθανεῖσθε ἐν ταῖς ἁμαρτίαις ὑμῶν”.

“εἶπον”:  first person, singular, aorist, active, indicative verb meaning “I told”.

“οὖν”:  coordinating inferential conjunction meaning “so”.

“ὑμῖν”:  second person, personal, plural, dative pronoun meaning “you”.

“ὅτι”:  subordinating complementary conjunction meaning “that”.

“ἀποθανεῖσθε”:  second person, plural, future, middle, indicative verb meaning “you will die”.

“ἐν”:  preposition taking the dative for its object word and meaning “in”.

“ταῖς”:  feminine, plural, dative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“ἁμαρτίαις”:  feminine, plural, dative noun meaning “sins”.

“ὑμῶν”:  second person, personal, plural, genitive pronoun meaning “your”.

“ἐὰν”:  subordinating conditional conjunction meaning “unless”.

“γὰρ”:  coordinating explanatory conjunction meaning “for”.

“μὴ”:  negative particle meaning “not”.

“πιστεύσητε”:  second person, plural, aorist, active, subjunctive verb meaning “you should believe”.

“ὅτι”:  subordinating complementary conjunction meaning “that”.

“ἐγώ”:  first person, personal, singular, nominative pronoun meaning “I”.

“εἰμι”:  first person, singular, present, indicative verb “am”.

“ἀποθανεῖσθε”:  second person, plural, future, middle, indicative verb meaning “you will die”.

“ἐν”:  preposition taking the dative for its object word and meaning “in”.

“ταῖς”:  feminine, plural, dative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“ἁμαρτίαις”:  feminine, plural, dative noun meaning “sins”.

“ὑμῶν”:  second person, personal, plural, genitive pronoun meaning “your”.

The meaning of this verse is,

So I told you that you would die in your sins, for not unless you believe that I am, you will die in your sins.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 εἶπον οὖν ὑμῖν ὅτι ἀποθανεῖσθε ἐν ταῖς ἁμαρτίαις (John 8:24) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation