εἶπεν ὁ Ἰησοῦς· ποιήσατε τοὺς ἀνθρώπους ἀναπεσεῖν (John 6:10)

The estimated reading time for this post is 60 seconds

Title:  Jesus Said, Have the People Sit Down

The text is, “εἶπεν ὁ Ἰησοῦς· ποιήσατε τοὺς ἀνθρώπους ἀναπεσεῖν. ἦν δὲ χόρτος πολὺς ἐν τῷ τόπῳ. ἀνέπεσαν οὖν οἱ ἄνδρες τὸν ἀριθμὸν ὡς πεντακισχίλιοι”.

“εἶπεν”:  third person, singular, aorist, active, indicative verb meaning “said”.

“ὁ”:  masculine, singular, nominative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“Ἰησοῦς”:  masculine, singular, nominative, proper noun meaning “Jesus”.

“ποιήσατε”:  second person, plural, aorist, active, imperative verb meaning “have” or “make”.

“τοὺς”:  masculine, plural, accusative article meaning “the”.

“ἀνθρώπους”:  masculine, plural, accusative noun meaning “people”.

“ἀναπεσεῖν”:  aorist, active, infinitive verb meaning “sit down”.

“ἦν”:  third person, singular, imperfect, indicative verb meaning “there was”.

“δὲ”:  coordinating conjunction meaning “now”.

“χόρτος”:  masculine, singular, nominative noun meaning “grass”.

“πολὺς”:  masculine, singular, nominative adjective meaning “much”.

“ἐν”:  preposition taking the dative for its object word and meaning “in”.

“τῷ”:  masculine, singular, dative article meaning “the”.

“τόπῳ”:  masculine, singular, dative noun meaning “place”.

“ἀνέπεσαν”:  third person, plural, aorist, active, indicative verb meaning “sat down”.

“οὖν”:  coordinating inferential conjunction meaning “so”, “thus”, or “therefore”.

“οἱ”:  masculine, plural, nominative article meaning “the”.

“ἄνδρες”:  masculine, plural, nominative noun meaning “men”.

“ἀριθμὸν”:  masculine, singular, accusative noun meaning “the number”.

“ὡς”:  indefinite particle meaning “about”.

“πεντακισχίλιοι”:  masculine, plural, nominative, cardinal adjective meaning”five thousand”.

The meaning of this verse is,

Jesus said, “Have the people sit down.”  Now, there was much grass in the place.  So the men sat down, the number about five thousand.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 εἶπεν ὁ Ἰησοῦς· ποιήσατε τοὺς ἀνθρώπους ἀναπεσεῖν (John 6:10) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation