εἶπεν οὖν ὁ Ἰησοῦς τῷ Πέτρῳ· βάλε τὴν μάχαιραν εἰς τὴν θήκην (John 18:11)

The estimated reading time for this post is 86 seconds

Title:  So Jesus Said to Peter, Lay Aside the Sword into the Sheath

The text is, “εἶπεν οὖν ὁ Ἰησοῦς τῷ Πέτρῳ βάλε τὴν μάχαιραν εἰς τὴν θήκην τὸ ποτήριον ὃ δέδωκέν μοι ὁ πατὴρ οὐ μὴ πίω αὐτό”.

εἶπεν -> third person, singular, aorist, active, indicative verb -> said

οὖν -> coordinating inferential conjunction -> so

ὁ -> masculine, singular, nominative article -> the NRIEH

Ἰησοῦς -> masculine, singular, nominative, proper noun -> Jesus

τῷ -> masculine, singular, dative article -> the NRIEH

Πέτρῳ -> masculine, singular, dative, proper noun -> to Peter

βάλε -> second person, singular, aorist, active, imperative verb -> lay aside | put away

τὴν -> feminine, singular, accusative article -> the

μάχαιραν -> feminine, singular, accusative noun -> sword | dagger

εἰς -> preposition taking the accusative for its object word -> into

τὴν -> feminine, singular, accusative article -> the

θήκην -> feminine, singular, accusative noun -> sheath

τὸ -> neuter, singular, accusative article -> the

ποτήριον -> neuter, singular, accusative noun -> cup

ὃ -> neuter, singular, accusative, definite, relative pronoun -> that

δέδωκέν -> third person, singular, perfect, active, indicative -> has given

μοι -> first person, personal, singular, dative pronoun -> to me

ὁ -> masculine, singular, nominative article -> the

πατὴρ -> masculine, singular, nominative noun -> Father

οὐ -> negative particle -> no  NRIEH

μὴ -> negative particle -> not

πίω -> first person, singular, aorist, active, subjunctive verb -> should I drink

αὐτό -> third person, personal, neuter, singular, accusative pronoun -> it

The meaning of this verse is,

So Jesus said to Peter, “Lay aside the sword into the sheath.  The cup that the Father has given to me, should I not drink it?”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 εἶπεν οὖν ὁ Ἰησοῦς τῷ Πέτρῳ· βάλε τὴν μάχαιραν εἰς τὴν θήκην (John 18:11) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation