εἶπεν οὖν ὁ Ἰησοῦς πρὸς αὐτόν· ἐὰν μὴ σημεῖα καὶ τέρατα ἴδητε (John 4:48)

The estimated reading time for this post is 44 seconds

Title:  Jesus Said to Him, Unless You See Signs and Wonders

The text is, “εἶπεν οὖν ὁ Ἰησοῦς πρὸς αὐτόν· ἐὰν μὴ σημεῖα καὶ τέρατα ἴδητε, οὐ μὴ πιστεύσητε”.

“εἶπεν”:  third person, singular, aorist, active, indicative verb meaning “said”.

“οὖν”:  coordinating conjunction meaning “so”.

“ὁ”:  masculine, singular, nominative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“Ἰησοῦς”:  masculine, singular, nominative, proper noun meaning “Jesus”.

“πρὸς”:  preposition taking the accusative for its object word and meaning “to” or “toward”.

“αὐτόν”:  third person, personal, masculine, singular, accusative pronoun meaning “him”.

“ἐὰν”:  subordinating condition conjunction meaning “unless”.

“μὴ”:  negative particle meaning “not”.

“σημεῖα”:  neuter, plural, accusative noun meaning “signs”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“τέρατα”:  neuter, plural, accusative noun meaning “wonders” or “marvels”.

“ἴδητε”:  second person, plural, aorist, active, subjunctive verb meaning “you should see”.

“οὐ”:  negative particle meaning “not”.

“μὴ”:  negative particle meaning “unless”.

“πιστεύσητε”:  second person, plural, aorist, active, subjunctive verb meaning “you would believe”.

The meaning of this verse is,

So Jesus said to him, “Unless you see signs and marvels, you would not believe.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 εἶπεν οὖν ὁ Ἰησοῦς πρὸς αὐτόν· ἐὰν μὴ σημεῖα καὶ τέρατα ἴδητε (John 4:48) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation