Εἶπεν οὖν πάλιν αὐτοῖς· ἐγὼ ὑπάγω καὶ ζητήσετέ με (John 8:21)

The estimated reading time for this post is 70 seconds

Title:  So He Said Again to Them, “I Go Away, and You Will Seek Me”

The text is, “Εἶπεν οὖν πάλιν αὐτοῖς· ἐγὼ ὑπάγω καὶ ζητήσετέ με, καὶ ἐν τῇ ἁμαρτίᾳ ὑμῶν ἀποθανεῖσθε· ὅπου ἐγὼ ὑπάγω ὑμεῖς οὐ δύνασθε ἐλθεῖν”.

“Εἶπεν”:  third person, singular, aorist, active, indicative verb meaning “he said”.

“οὖν”:  coordinating inferential conjunction meaning “so” or “then”.

“πάλιν”:  adverb meaning “again”.

“αὐτοῖς”:  third person, personal, masculine, plural, dative pronoun meaning “to them”.

“ἐγὼ”:  first person, personal, masculine, singular, nominative pronoun meaning “I”.

“ὑπάγω”:  first person, singular, present, active, indicative verb meaning “go away”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“ζητήσετέ”: second person, plural, future, active, indicative verb meaning “you will seek”.

“με”:  first person, personal, singular, accusative pronoun meaning “me”.

“καὶ”: coordinating conjunction meaning “and”.

“ἐν”:  preposition taking the dative for its object word and meaning “in”.

“τῇ”:  feminine, singular, dative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“ἁμαρτίᾳ”:  feminine, singular, dative noun meaning “sin”.

“ὑμῶν”:  second person, personal, plural, genitive pronoun meaning “your”.

“ἀποθανεῖσθε”:  second person, plural, future, middle, indicative verb meaning “you will die”.

“ὅπου”:  adverb of place meaning “where”.

“ἐγὼ”:  first person, personal, masculine, singular, nominative pronoun meaning “I”.

“ὑπάγω”:  first person, singular, present, active, indicative verb meaning “am going”.

“ὑμεῖς”:  second person, personal, plural, nominative pronoun meaning  “you”.

“οὐ”:  negative particle meaning “not”.

“δύνασθε”:  second person, plural, present, passive, indicative verb meaning “are able”.

“ἐλθεῖν”:  aorist, active, infinitive verb meaning “to come”.

The meaning of this verse is,

So he said to them again, “I go away, and you will seek me; and you will die in your sin.  You are not able to come where I am going.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 Εἶπεν οὖν πάλιν αὐτοῖς· ἐγὼ ὑπάγω καὶ ζητήσετέ με (John 8:21) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation