εἶπεν δὲ τοῦτο οὐχ ὅτι περὶ τῶν πτωχῶν ἔμελεν αὐτῷ (John 12:6)

The estimated reading time for this post is 61 seconds

Title:  But He Said This Not Because He Cared About the Poor Themselves

The text is, “εἶπεν δὲ τοῦτο οὐχ ὅτι περὶ τῶν πτωχῶν ἔμελεν αὐτῷ ἀλλ’ ὅτι κλέπτης ἦν καὶ τὸ γλωσσόκομον ἔχων τὰ βαλλόμενα ἐβάσταζεν”.

“εἶπεν”:  third person, singular, aorist, active, indicative verb meaning “he said”.

“δὲ”:  coordinating conjunction meaning “but”.

“τοῦτο”:  neuter, singular, accusative, demonstrative pronoun meaning “this”.

“οὐχ”:  negative particle meaning “not”.

“ὅτι”:  subordinating causative conjunction meaning “because”.

“περὶ”:  preposition taking the genitive for its object word and meaning “about”.

“τῶν”:  masculine, plural, genitive article meaning “the”.

“πτωχῶν”:  masculine, plural, genitive noun meaning “poor”.

“ἔμελεν”:  third person, singular, imperfect, active, indicative verb meaning “cared”.

“αὐτῷ”:  third person, personal, masculine, singular, dative pronoun meaning “themselves”.

“ἀλλ’”:  coordinating adversative conjunction meaning “but”.

“ὅτι”:  subordinating causative conjunction meaning “because”.

“κλέπτης”:  masculine, singular, nominative noun meaning “a thief”.

“ἦν”:  third person, singular, imperfect, indicative verb meaning “he was”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“τὸ”:  neuter, singular, accusative article meaning “the”.

“γλωσσόκομον”:  neuter, singular, accusative noun meaning “money bag”.

“ἔχων”:  present, active, participial, masculine, singular, nominative verb meaning “having”.

“τὰ”:  neuter, plural, accusative article meaning “that”.

“βαλλόμενα”:  present, passive, participial, neuter, plural, accusative verb meaning “being put in”.

“ἐβάσταζεν”:  third person, singular, imperfect, active, indicative verb mean “he was taking out”.

The meaning of this verse is,

But he said this not because he cared about the poor themselves, but he was a thief, and, having the money bag, he was taking out that being put in.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 εἶπεν δὲ τοῦτο οὐχ ὅτι περὶ τῶν πτωχῶν ἔμελεν αὐτῷ (John 12:6) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation