Εἱστήκεισαν δὲ παρὰ τῷ σταυρῷ τοῦ Ἰησοῦ ἡ μήτηρ αὐτοῦ καὶ ἡ ἀδελφὴ τῆς μητρὸς αὐτοῦ (John 19:25)

The estimated reading time for this post is 89 seconds

Title:  Now There Were Standing Next to the Cross of Jesus His Mother and the Sister of His Mother

The text is, “Εἱστήκεισαν δὲ παρὰ τῷ σταυρῷ τοῦ Ἰησοῦ ἡ μήτηρ αὐτοῦ καὶ ἡ ἀδελφὴ τῆς μητρὸς αὐτοῦ Μαρία ἡ τοῦ Κλωπᾶ καὶ Μαρία ἡ Μαγδαληνή”.

Εἱστήκεισαν -> third person, plural, pluperfect, active, indicative verb -> there were standing

δὲ -> coordinating conjunction -> now | and | but

παρὰ -> preposition taking the dative for its object word -> next

τῷ -> masculine, singular, dative article -> to the

σταυρῷ -> masculine, singular, dative noun -> cross

τοῦ -> masculine, singular, genitive article -> the NRIEH

Ἰησοῦ -> masculine, singular, genitive,proper noun -> of Jesus

ἡ -> feminine, singular, nominative article -> the NRIEH

μήτηρ -> feminine, singular,nominative noun -> mother

αὐτοῦ -> third person, personal, masculine, singular, genitive pronoun -> his

καὶ -> coordinating additive conjunction -> and

ἡ -> feminine, singular, nominative article -> the

ἀδελφὴ -> feminine, singular, nominative noun -> sister

τῆς -> feminine, singular, genitive article -> the NRIEH

μητρὸς -> feminine, singular, genitive noun -> of mother

αὐτοῦ -> third person, personal, masculine, singular, genitive pronoun -> his

Μαρία -> feminine, singular,nominative, proper noun -> Mary

ἡ -> feminine, singular, nominative article -> the NRIEH

τοῦ -> feminine, singular, genitive article -> the NRIEH

Κλωπᾶ -> masculine, singular, genitive, proper noun -> of Klopas

καὶ -> coordinating additive conjunction -> and

Μαρία -> feminine,singular, nominative, proper noun -> Mary

ἡ -> feminine, singular, nominative article -> the

Μαγδαληνή -> feminine, singular, nominative, proper noun -> Magdalene

The meaning of this verse is,

Now there were standing next to the cross of Jesus his mother and the sister of his mother, Mary of Klopas and Mary the Magdalene.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 Εἱστήκεισαν δὲ παρὰ τῷ σταυρῷ τοῦ Ἰησοῦ ἡ μήτηρ αὐτοῦ καὶ ἡ ἀδελφὴ τῆς μητρὸς αὐτοῦ (John 19:25) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation