εἰ ἐκ τοῦ κόσμου ἦτε, ὁ κόσμος ἂν τὸ ἴδιον (John 15:19)

The estimated reading time for this post is 115 seconds

Title:  The World Ever Would Love its Own, If You Were From the World,

The text is, “εἰ ἐκ τοῦ κόσμου ἦτε ὁ κόσμος ἂν τὸ ἴδιον ἐφίλει ὅτι δὲ ἐκ τοῦ κόσμου οὐκ ἐστέ ἀλλ’ ἐγὼ ἐξελεξάμην ὑμᾶς ἐκ τοῦ κόσμου διὰ τοῦτο μισεῖ ὑμᾶς ὁ κόσμος”.

εἰ -> subordinating conditional conjunction -> if

ἐκ -> preposition taking the genitive for its object word -> of | out of | from

τοῦ -> masculine, singular, genitive article -> the

κόσμου -> masculine, singular, genitive noun -> world

ἦτε ->  second person, plural, imperfect, indicative verb -> you were

ὁ -> masculine, singular, nominative article -> the

κόσμος -> masculine, singular, nominative noun -> world

ἂν -> particle -> ever

τὸ -> neuter, singular, accusative article -> the NRIEH

ἴδιον -> neuter, singular, accusative adjective -> its own

ἐφίλει -> third person, singular, imperfect, active, indicative verb -> would love | would befriend

ὅτι -> subordinating causative conjunction -> since | because

δὲ -> coordinating conjunction -> but

ἐκ -> preposition taking the genitive for its object word -> of | out of | from

τοῦ -> masculine, singular, genitive article -> the

κόσμου -> masculine, singular, genitive noun -> world

οὐκ -> negative particle -> not

ἐστέ -> second person, plural, present, indicative verb -> you are

ἀλλ’ -> coordinating adversative conjunction -> but

ἐγὼ -> first person, personal, singular, nominative pronoun -> I

ἐξελεξάμην -> first person, singular, aorist, middle, indicative verb -> selected | chose

ὑμᾶς -> second person, personal, plural, accusative pronoun -> you

ἐκ -> preposition taking the genitive for its object word -> out of

τοῦ -> masculine, singular, genitive article -> the

κόσμου -> masculine, singular, genitive noun -> world

διὰ -> preposition taking the accusative for its object word -> because of

τοῦτο -> neuter, singular, accusative, demonstrative pronoun -> this

μισεῖ -> third person, singular, present, active, indicative verb -> hates

ὑμᾶς -> second person, personal, plural, accusative pronoun -> you

ὁ -> masculine, singular, nominative article -> the

κόσμος -> masculine, singular, nominative noun -> world

The meaning of this verse is,

The world ever would love its own, if you were from the world, but because you are not from the world, but since I selected you out of the world, because of this the world hates you.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 εἰ ἐκ τοῦ κόσμου ἦτε, ὁ κόσμος ἂν τὸ ἴδιον (John 15:19) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation