εἰ τὰ ἔργα μὴ ἐποίησα ἐν αὐτοῖς ἃ οὐδεὶς ἄλλος ἐποίησεν ἁμαρτίαν οὐκ εἴχοσαν (John 15:24)

The estimated reading time for this post is 97 seconds

Title:  If the Works I Did Not Among Them That No One Other Had Done They Would Have No Sin

The text is, “εἰ τὰ ἔργα μὴ ἐποίησα ἐν αὐτοῖς ἃ οὐδεὶς ἄλλος ἐποίησεν, ἁμαρτίαν οὐκ εἴχοσαν νῦν δὲ καὶ ἑωράκασιν καὶ μεμισήκασιν καὶ ἐμὲ καὶ τὸν πατέρα μου”.

εἰ -> subordinating conditional conjunction -> if

τὰ -> neuter, plural, accusative article -> the

ἔργα -> neuter, plural, accusative noun -> works

μὴ ->negative particle -> not

ἐποίησα -> first person, singular, aorist, active, indicative verb -> I did

ἐν -> preposition taking the dative for its object word -> among | in

αὐτοῖς -> third person, personal, masculine, plural, dative pronoun -> them

ἃ -> neuter, plural, accusative, definite, relative pronoun -> that

οὐδεὶς -> masculine, singular, nominative, indefinite adjective -> no one

ἄλλος -> masculine, singular, nominative, demonstrative adjective -> other | else

ἐποίησεν -> third person, singular, aorist, active, indicative verb -> had done

ἁμαρτίαν -> feminine, singular, accusative noun -> sin

οὐκ -> negative particle -> not | no

εἴχοσαν -> third person, plural, imperfect, active, indicative verb -> they would have

νῦν -> temporal adverb -> now

δὲ -> coordinating conjunction -> but

καὶ -> coordinating conjunction -> also

ἑωράκασιν -> third person, plural, perfect, active, indicative verb -> they have seen

καὶ -> coordinating conjunction -> and

μεμισήκασιν -> third person, plural, perfect, active, indicative verb -> they have hated

καὶ -> coordinating conjunction -> even

ἐμὲ -> first person, personal, singular, accusative pronoun -> me

καὶ -> coordinating conjunction -> and

τὸν -> masculine, singular, accusative article -> the NRIEH

πατέρα -> masculine, singular, accusative noun -> Father

μου -> first person, personal, singular, genitive pronoun -> my

The meaning of this verse is,

If I did not among them the works that no other had done, they would have no sin, but now they have also seen and they have hated even me and my Father.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 εἰ τὰ ἔργα μὴ ἐποίησα ἐν αὐτοῖς ἃ οὐδεὶς ἄλλος ἐποίησεν ἁμαρτίαν οὐκ εἴχοσαν (John 15:24) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation