Εἰ μὴ ἦλθον καὶ ἐλάλησα αὐτοῖς, ἁμαρτίαν οὐκ εἴχοσαν (John 15:22)

The estimated reading time for this post is 68 seconds

Title:  If I Had Not Come and Spoken With Them, They Would Not Have Sin

The text is, “Εἰ μὴ ἦλθον καὶ ἐλάλησα αὐτοῖς ἁμαρτίαν οὐκ εἴχοσαν νῦν δὲ πρόφασιν οὐκ ἔχουσιν περὶ τῆς ἁμαρτίας αὐτῶν”.

Εἰ -> subordinating conditional conjunction -> if

μὴ -> negative particle -> not

ἦλθον -> first person, singular, aorist, active, indicative verb -> I had come

καὶ -> coordinating conjunction -> and

ἐλάλησα -> first person, singular, aorist, active, indicative verb -> spoken

αὐτοῖς -> third person, personal, masculine, plural, dative pronoun -> with them

ἁμαρτίαν -> feminine, singular, accusative noun -> sin

οὐκ -> negative particle -> no | not

εἴχοσαν -> third person, plural, imperfect, active, indicative -> they would have

νῦν -> temporal adverb -> now

δὲ -> coordinating conjunction -> but

πρόφασιν -> feminine, singular, accusative noun -> excuse

οὐκ -> negative particle -> no | not

ἔχουσιν -> third person, plural, present, active, indicative verb -> they have

περὶ -> preposition taking the genitive for its object word -> for

τῆς -> feminine, singular, genitive article -> the  NRIEH

ἁμαρτίας -> feminine, singular, genitive noun -> sin

αὐτῶν -> third person, personal, masculine, plural, genitive pronoun -> their

The meaning of this verse is,

If I had not come and spoken with them, they would have no sin, but now they have no excuse for their sin.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 Εἰ μὴ ἦλθον καὶ ἐλάλησα αὐτοῖς, ἁμαρτίαν οὐκ εἴχοσαν (John 15:22) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation