διὰ τοῦτο οἱ γονεῖς αὐτοῦ εἶπαν ὅτι ἡλικίαν ἔχει, αὐτὸν ἐπερωτήσατε (John 9:23)

The estimated reading time for this post is 41 seconds

Title:  Because of This, His Parents Said, “He is of Age.  You Talk to Him.”

The text is, “διὰ τοῦτο οἱ γονεῖς αὐτοῦ εἶπαν ὅτι ἡλικίαν ἔχει, αὐτὸν ἐπερωτήσατε”.

“διὰ”:  preposition taking the accusative for its object word and meaning “because of”.

“τοῦτο”: neuter, singular, accusative, demonstrative pronoun meaning “this”.

“οἱ”:  masculine, plural, nominative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“γονεῖς”:  masculine, plural, nominative noun meaning “parents”.

“αὐτοῦ”:  third person, personal, masculine, singular, genitive pronoun meaning “his”.

“εἶπαν”:  third person, plural, aorist, active, indicative verb meaning “said”.

“ὅτι”:  subordinating conjunction meaning “that”.

“ἡλικίαν”:  feminine, singular, accusative noun meaning “of age”.

“ἔχει”:  third person, singular, present, active, indicative verb meaning “he is”.

“αὐτὸν”:  third person, masculine, singular, accusative pronoun meaning “to him”.

“ἐπερωτήσατε”:  second person, plural, aorist, active, imperative verb meaning “you talk”.

The meaning of this verse is,

Because of this, his parents said that “He is of age.  You talk to him.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 διὰ τοῦτο οἱ γονεῖς αὐτοῦ εἶπαν ὅτι ἡλικίαν ἔχει, αὐτὸν ἐπερωτήσατε (John 9:23) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation