διὰ τοῦτο Μωϋσῆς δέδωκεν ὑμῖν τὴν περιτομήν(John 7:22)

The estimated reading time for this post is 70 seconds

Title:  Because of This, Moses Did Give to You Circumcision

The text is, “διὰ τοῦτο Μωϋσῆς δέδωκεν ὑμῖν τὴν περιτομήν _ οὐχ ὅτι ἐκ τοῦ Μωϋσέως ἐστὶν ἀλλ’ ἐκ τῶν πατέρων _ καὶ ἐν σαββάτῳ περιτέμνετε ἄνθρωπον”

“διὰ”:  preposition taking the accusative for its object word and meaning “because of”.

“τοῦτο”:  neuter, singular, accusative, demonstrative pronoun meaning “this”.

“Μωϋσῆς”:  masculine, singular, nominative, proper noun meaning “Moses”.

“δέδωκεν”:  third person, singular, perfect, active, indicative verb meaning “did give”.

“ὑμῖν”:  second person, personal, plural, dative pronoun meaning “to you”.

“τὴν”:  feminine, singular, accusative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“περιτομήν”:  feminine, singular, accusative noun meaning “circumcision”.

“οὐχ”:  negative particle meaning “not”.

“ὅτι”:  subordinating causative conjunction meaning “that”.

“ἐκ”:  preposition taking the genitive for its object word and meaning “from” or “of”.

“τοῦ”:  masculine, singular, genitive article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“Μωϋσέως”:  masculine, singular, genitive, proper noun meaning “Moses”.

“ἐστὶν”:  third person, singular, present, indicative verb meaning “it is”.

“ἀλλ’”:  coordinating adversative conjunction meaning “but”.

“ἐκ”:  preposition taking the genitive for its object word and meaning “from” or “of”.

“τῶν”:  masculine, plural, genitive article meaning “the”.

“πατέρων”:  masculine, plural, genitive noun meaning “fathers”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“ἐν”:  preposition taking the dative for its object word and meaning “on” or “in”.

“σαββάτῳ”:  neuter, singular, dative noun meaning “the sabbath”.

“περιτέμνετε”:  second person, plural, present, active, indicative verb meaning “you circumcise”.

“ἄνθρωπον”:  masculine, singular, accusative noun meaning “a man”.

The meaning of this verse is,

Because of this, Moses did give to you circumcision (not that it is from Moses but from the fathers) and you circumcise a man on the sabbath.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 διὰ τοῦτο Μωϋσῆς δέδωκεν ὑμῖν τὴν περιτομήν(John 7:22) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation