διὰ τί τοῦτο τὸ μύρον οὐκ ἐπράθη (John 12:5)

The estimated reading time for this post is 41 seconds

Title:  Because of What Was This Ointment Not Sold”

The text is, “διὰ τί τοῦτο τὸ μύρον οὐκ ἐπράθη τριακοσίων δηναρίων καὶ ἐδόθη πτωχοῖς”.

“διὰ”: preposition taking the accusative for its object word and meaning “because of”.

“τί”:  neuter, singular, accusative, interrogative pronoun meaning “what”.

“τοῦτο”:  neuter, singular, accusative, demonstrative pronoun meaning “this”.

“τὸ”:  neuter, singular, nominative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“μύρον”:  neuter, singular, nominative noun meaning “ointment” or “unguent”.

“οὐκ”:  negative particle meaning “not”.

“ἐπράθη”:  third person, singular, aorist, passive, indicative verb meaning “was sold”.

“τριακοσίων”:  neuter, plural, accusative, cardinal adjective meaning “for three hundred”.

“δηναρίων”:  neuter, plural, accusative noun meaning “denarii”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“ἐδόθη”:  third person, singular, aorist, passive, indicative verb meaning “that given”.

“πτωχοῖς”:  masculine, plural, dative adjective meaning “the poor”.

The meaning of this verse is,

Because of what was this ointment not sold for three hundred denarii, and that not given to the poor?”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 διὰ τί τοῦτο τὸ μύρον οὐκ ἐπράθη (John 12:5) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation