αὐτὸς δὲ Ἰησοῦς οὐκ ἐπίστευεν αὐτὸν (John 2:24)

The estimated reading time for this post is 50 seconds

Title -> But Jesus Himself Did not Trust Himself to Them

The text is, “αὐτὸς δὲ Ἰησοῦς οὐκ ἐπίστευεν αὐτὸν αὐτοῖς διὰ τὸ αὐτὸν γινώσκειν πάντας”

αὐτὸς -> masculine, singular, nominative, intensive pronoun -> himself

δὲ -> coordinating conjunction → but

Ἰησοῦς -> masculine, singular, nominative, proper noun -> Jesus

οὐκ -> negative particle -> not

ἐπίστευεν -> third person, singular, imperfect, active, indicative verb -> did entrust

αὐτὸν -> third person, personal, masculine, singular, accusative pronoun -> himself

αὐτοῖς -> third person, personal, masculine, plural, dative pronoun -> to them

διὰ -> preposition taking the accusative for its object word, -> because

τὸ -> neuter, singular, accusative article -> the/// NRIEH**

αὐτὸν -> third person, personal, masculine, singular, accusative pronoun -> him

γινώσκειν -> present, active, infinitive, active verb -> he knew

πάντας -> masculine, plural, accusative adjective -> all men.

The -> of this verse is, But Jesus himself did not trust himself to them, because he knew all men.

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 αὐτὸς δὲ Ἰησοῦς οὐκ ἐπίστευεν αὐτὸν (John 2:24) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation