αὐτὸς δὲ Ἰησοῦς οὐκ ἐπίστευεν αὐτὸν (John 2:24)

The estimated reading time for this post is 50 seconds

Title:  But Jesus Himself not Believing Them

The text is:

αὐτὸς δὲ Ἰησοῦς οὐκ ἐπίστευεν αὐτὸν αὐτοῖς διὰ τὸ αὐτὸν γινώσκειν πάντας

“αὐτὸς”:  masculine, singular, nominative, intensive pronoun meaning “himself”.

“δὲ”:  coordinating conjunction meaning”but”.

“Ἰησοῦς”:  masculine, singular, nominative, proper noun meaning “Jesus”.

“οὐκ”:  negative particle meaning “not”.

“ἐπίστευεν”:  third person, singular, imperfect, active, indicative verb meaning “did entrust”.

“αὐτὸν”:  third person, personal, masculine, singular, accusative pronoun meaning “himself”.

“αὐτοῖς”:  third person, personal, masculine, plural, dative pronoun meaning “to them”.

“διὰ”:  preposition taking the accusative for its object word, and meaning “because”.

“τὸ”:  neuter, singular, accusative article meaning “the”, but it is not rendered into English here.

“αὐτὸν”:  third person, personal, masculine, singular, accusative pronoun meaning “they”, but it is not rendered into English here.

“γινώσκειν”:  present, active, infinitive, active verb meaning “to know”.

“πάντας”:  masculine, plural, accusative adjective meaning “all (men).”

The meaning of this verse is, “But Jesus himself did not trust himself to them, because to know all men.”  (This is practically gibberish, and I apologize for it, since it makes no sense as stated.  I shall have to seek and find helpful counsel about this.)

 

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 αὐτὸς δὲ Ἰησοῦς οὐκ ἐπίστευεν αὐτὸν (John 2:24) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation