αὐτὸς γὰρ Ἰησοῦς ἐμαρτύρησεν (John 4:44)

The estimated reading time for this post is 40 seconds

Title:  For Jesus Himself Had Testified

The text is, “αὐτὸς γὰρ Ἰησοῦς ἐμαρτύρησεν ὅτι προφήτης ἐν τῇ ἰδίᾳ πατρίδι τιμὴν οὐκ ἔχει”.

“αὐτὸς”:  personal, intensifying, first person, singular, nominative pronoun meaning “himself”.

“γὰρ”:  explanatory coordinating conjunction meaning “for”.

“Ἰησοῦς”:  masculine, singular, nominative, proper noun meaning “Jesus”.

“ἐμαρτύρησεν”:  third person, singular, aorist, active, indicative verb meaning “had testified”.

“ὅτι”:  subordinating conjunction meaning “that”.

“προφήτης”:  masculine, singular, nominative noun meaning “a prophet”.

“ἐν”:  preposition taking the dative for its object word and meaning “in”.

“τῇ”:  feminine, singular, dative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“ἰδίᾳ”:  feminine, singular, dative adjective meaning “one’s own”.

“πατρίδι”:  feminine, singular, dative noun meaning “homeland” or “hometown”.

“τιμὴν”:  feminine, singular, accusative noun meaning “honor”.

“οὐκ”:  negative particle meaning “not”.

“ἔχει”:  third person, singular, present, active, indicative verb meaning “has”.

The meaning of this verse is,

For Jesus himself had testified that “In one’s own hometown a prophet has not honor”.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 αὐτὸς γὰρ Ἰησοῦς ἐμαρτύρησεν (John 4:44) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation