Αγουσιν οὖν τὸν Ἰησοῦν ἀπὸ τοῦ Καϊάφα εἰς τὸ πραιτώριον (John 18:28)

The estimated reading time for this post is 98 seconds

Title:  Then they led Jesus to Caiaphas, into the Praetorium

The text is, “Αγουσιν οὖν τὸν Ἰησοῦν ἀπὸ τοῦ Καϊάφα εἰς τὸ πραιτώριον ἦν δὲ πρωΐ καὶ αὐτοὶ οὐκ εἰσῆλθον εἰς τὸ πραιτώριον ἵνα μὴ μιανθῶσιν ἀλλὰ φάγωσιν τὸ πάσχα”.

Αγουσιν -> third person, plural, present, active, indicative verb -> they led

οὖν -> coordinating inferential conjunction -> then

τὸν -> masculine, singular, accusative article -> the NRIEH

Ἰησοῦν -> masculine, singular, accusative, proper noun -> Jesus

ἀπὸ -> preposition taking the genitive for its object word -> to

τοῦ -> masculine, singular, genitive article -> the NRIEH

Καϊάφα -> masculine, singular, genitive, proper noun -> Caiaphas

εἰς -> preposition taking the accusative for its object word -> into

τὸ -> neuter, singular, accusative article -> the

πραιτώριον -> neuter, singular, accusative noun -> army headquarters | praetorium

ἦν -> third person, singular, imperfect, indicative verb -> it was

δὲ -> coordinating conjunction -> now

πρωΐ -> temporal adverb -> morning | early

καὶ -> coordinating additive conjunction -> and

αὐτοὶ -> third person, personal, masculine, plural, nominative pronoun -> they

οὐκ -> negative particle -> not

εἰσῆλθον -> third person, plural, aorist, active, indicative verb -> did go

εἰς -> preposition taking the accusative for its object word -> into

τὸ -> neuter, singular, accusative article -> the

πραιτώριον -> neuter, singular, accusative noun -> army headquarters | praetorium

ἵνα -> subordinating purposive conjunction -> so that

μὴ -> negative particle -> not

μιανθῶσιν -> third person, plural,aorist, passive, subjunctive verb -> they would be defiled

ἀλλὰ -> coordinating adversative conjunction -> but

φάγωσιν -> third person, plural, aorist, active, subjunctive verb -> could eat

τὸ -> neuter, singular, accusative article -> the

πάσχα -> neuter, singular, accusative noun -> passover

The meaning of this verse is,

Then they led Jesus to Caiaphas, into the Praetorium.  It was early, and they did not go into the Praetorium, so that they would not be defiled but could eat the passover.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 Αγουσιν οὖν τὸν Ἰησοῦν ἀπὸ τοῦ Καϊάφα εἰς τὸ πραιτώριον (John 18:28) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation