Αγαπητοί, οὐκ ἐντολὴν καινὴν γράφω ὑμῖν (I john 2:7)

The estimated reading time for this post is 82 seconds

Title:  Beloved, I do not Write a New Commandment to You

The text is, “Αγαπητοί, οὐκ ἐντολὴν καινὴν γράφω ὑμῖν ἀλλ’ ἐντολὴν παλαιὰν ἣν εἴχετε ἀπ’ ἀρχῆς· ἡ ἐντολὴ ἡ παλαιά ἐστιν ὁ λόγος ὃν ἠκούσατε”.

Αγαπητοί -> masculine, plural, vocative, verbal adjective -> beloved

οὐκ -> negative particle -> no

ἐντολὴν -> feminine, singular, accusative noun -> a commandment

καινὴν -> feminine, singular, accusative adjective -> new

γράφω -> first person, singular, present, active -indicative verb -> I do write

ὑμῖν -> second person, personal, plural, dative pronoun -> to you

ἀλλ’ -> coordinating adversative conjunction -> but

ἐντολὴν -> feminine, singular, accusative noun -> commandment

παλαιὰν -> feminine, singular, accusative adjective -> an old

εἴχετε -> second person, plural, imperfect, active, indicative verb -> you have had

ἣν -> feminine, singular, accusative, relative pronoun -> that

ἀπ’ – preposition taking the genitive for its object word -> from

ἀρχῆς -> feminine, singular, genitive noun -> beginning

ἡ -> feminine, singular, nominative article -> the

ἐντολὴ -> feminine, singular, nominative noun -> commandment

ἡ -> feminine, singular, nominative article -> the

παλαιά -> feminine, singular, nominative adjective -> old

ἐστιν -> third person, singular, present, indicative verb -> is

ὁ -> masculine, singular, nominative article -> the

λόγος -> masculine, singular, nominative noun -> word

ὃν -> masculine, singular, accusative, definite, relative pronoun -> that

ἠκούσατε -> second person, plural, aorist, active, indicative verb -> you heard

The meaning of this verse is,

Beloved, I do not write a new commandment to you, but an old commandment that you have had from the beginning.  The old commandment is the word that you heard.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 Αγαπητοί, οὐκ ἐντολὴν καινὴν γράφω ὑμῖν (I john 2:7) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation