ὡς τὸ φῶς ἔχετε, πιστεύετε εἰς τὸ φῶς, ἵνα υἱοὶ φωτὸς γένησθε (John 12:36)

The estimated reading time for this post is 63 seconds

Title:  While you Have the Light, You Trust in the Light, So That You Might Become Sons of Light

The text is, “ὡς τὸ φῶς ἔχετε πιστεύετε εἰς τὸ φῶς, ἵνα υἱοὶ φωτὸς γένησθε ταῦτα ἐλάλησεν Ἰησοῦς, καὶ ἀπελθὼν ἐκρύβη ἀπ’ αὐτῶν”.

“ὡς”:  subordinating conjunction meaning “while”.

“τὸ”:  neuter, singular, accusative article meaning “the”.

“φῶς”:  neuter, singular, accusative noun meaning “light”.

“ἔχετε”:  second person, plural, present, active, indicative verb meaning “you have”.

“πιστεύετε”:  second person, plural, present, active, imperative verb meaning “you trust”.

“εἰς”:  preposition taking the accusative for its object word and meaning “in”.

“τὸ”:  neuter, singular, accusative article meaning “the”.

“φῶς”:  neuter, singular, accusative noun meaning “light”.

“ἵνα”:  subordinating purposive conjunction meaning “so that”.

“υἱοὶ”:  masculine, plural, nominative noun meaning “sons”.

“φωτὸς”:  neuter, singular, genitive noun meaning “of light”.

“γένησθε”:  second person, plural, aorist, middle, subjunctive verb meaning “might become”.

“ταῦτα”: neuter, plural, accusative, demonstrative pronoun meaning “these things”.

“ἐλάλησεν”:  third person, singular, aorist, active, indicative verb meaning “said”.

“Ἰησοῦς”:  masculine, singular, nominative, proper noun meaning “Jesus”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“ἀπελθὼν”:  aorist, active, participial, masculine, singular, nominative verb meaning “having departed”.

“ἐκρύβη”:  third person, singular, aorist, passive, indicative verb meaning “hid”.

“ἀπ’”:  preposition taking the genitive for its object word and meaning “from”.

“αὐτῶν”:  third person, personal, masculine, plural genitive pronoun meaning “them”.

The meaning of this verse is,

While you have the light, you trust in the light, so that you might become sons of light.”  Jesus said these things and, having departed, hid from them.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ὡς τὸ φῶς ἔχετε, πιστεύετε εἰς τὸ φῶς, ἵνα υἱοὶ φωτὸς γένησθε (John 12:36) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation