ὡς δὲ ἐπέμενον ἐρωτῶντες αὐτόν, ἀνέκυψεν (John 8:7)

The estimated reading time for this post is 53 seconds

Title:  And While they Were Continuing, Questioning Him, He Stood Up

The text is, “ὡς δὲ ἐπέμενον ἐρωτῶντες αὐτόν, ἀνέκυψεν καὶ εἶπεν αὐτοῖς· ὁ ἀναμάρτητος ὑμῶν πρῶτος ἐπ’ αὐτὴν βαλέτω λίθον”.

“ὡς”:  subordinating conjunction meaning “while”.

“δὲ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“ἐπέμενον”:  third person, plural, imperfect, active, indicative verb meaning “were continuing”.

“ἐρωτῶντες”:  present, active, participial, masculine, plural, nominative verb meaning “questioning”.

“αὐτόν”:  third person, personal, masculine, singular, accusative pronoun meaning “him”.

“ἀνέκυψεν”:  third person, singular, aorist, active, indicative verb meaning “stood up”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“εἶπεν”:  third person, singular, aorist, active, indicative verb meaning “told”.

“αὐτοῖς”:  third person, personal, masculine, plural, dative pronoun meaning “them”.

“ὁ”:  masculine, singular, nominative article meaning “the”.

“ἀναμάρτητος”:  masculine, singular,nominative adjective meaning “without sin”.

“ὑμῶν”:  second person, personal, plural, genitive pronoun meaning “of you”.

“πρῶτος”:  masculine, singular, nominative, ordinal adjective meaning “first”.

“ἐπ’”:  preposition taking the accusative for its object word and meaning “at”.

“αὐτὴν”:  third person, personal, feminine, singular, accusative pronoun meaning “her”.

“βαλέτω”:  third person, singular, aorist, active, imperative verb meaning “throw”.

“λίθον”:  masculine, singular, accusative noun meaning “a stone”.

The meaning of this verse is,

And while they were continuing, questioning him, he stood up, and told them, “The without sin of you, throw a stone at her first.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ὡς δὲ ἐπέμενον ἐρωτῶντες αὐτόν, ἀνέκυψεν (John 8:7) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation