ὡς δὲ ἐγεύσατο ὁ ἀρχιτρίκλινος (John 2:9)

The estimated reading time for this post is 68 seconds

Title:  Now When the Wine Steward Tasted

The text is:

ὡς δὲ ἐγεύσατο ὁ ἀρχιτρίκλινος τὸ ὕδωρ οἶνον γεγενημένον καὶ οὐκ ᾔδει πόθεν ἐστίν, οἱ δὲ διάκονοι ᾔδεισαν οἱ ἠντληκότες τὸ ὕδωρ, φωνεῖ τὸν νυμφίον ὁ ἀρχιτρίκλινος

“ὡς”:  subordinating temporal conjunction meaning “when”.

“δὲ”: coordinating conjunction meaning “now”.

“ἐγεύσατο”:  third person, singular, aorist, middle, indicative verb meaning “had tasted”.

“ὁ”:  masculine, singular, nominative article meaning “the”.

“ἀρχιτρίκλινος”:  masculine, singular, nominative noun meaning “head steward”.

“τὸ”:  neuter, singular, accusative article meaning “the”.

“ὕδωρ”:  neuter, singular, accusative noun meaning “water”.

“οἶνον”:  masculine, singular, accusative noun meaning “wine”.

“γεγενημένον”:  perfect, passive, participial, neuter, singular, accusative verb meaning “having been made”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“οὐκ”:  negative particle meaning “not”.

“ᾔδει”:   third person, singular, pluperfect, active, indicative verb meaning “did know”.

“πόθεν”:  interrogative particle meaning “from where”.

“ἐστίν”:  third person, singular, present, indicative meaning “it is”.

“οἱ”:  masculine, plural, nominative article meaning “the”.

“δὲ”:  coordinating conjunction meaning “but”.

“διάκονοι”:  masculine, plural, nominative noun meaning “servants”.

“ᾔδεισαν”:  third person, plural, pluperfect, active, indicative verb meaning “knew”.

“οἱ”:  masculine, plural, nominative article meaning “who”.

“ἠντληκότες”:  perfect, active, participial, masculine, plural, nominative verb meaning “had been drawing”.

“τὸ”:  neuter, singular, accusative article meaning “the”.

“ὕδωρ”:  neuter, singular, accusative noun meaning “water”.

“φωνεῖ”:  third person, singular, present, active, indicative verb meaning “called”.

“νυμφίον”:  masculine, singular, accusative noun meaning “bridegroom”.

“ὁ”:  masculine, singular, nominative article meaning “the”.

“ἀρχιτρίκλινος”:  masculine, singular, nominative noun meaning “head steward”.

The meaning of this verse is, “Now the head steward, having tasted the water having been made wine, and did not know from where it is, but the servants who had been drawing the water knew, the head steward called the bridegroom.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ὡς δὲ ἐγεύσατο ὁ ἀρχιτρίκλινος (John 2:9) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation