ὡς δὲ ἐγεύσατο ὁ ἀρχιτρίκλινος (John 2:9)

The estimated reading time for this post is 108 seconds

Title-> Now When the Wine Steward Taste

The text is, “ὡς δὲ ἐγεύσατο ὁ ἀρχιτρίκλινος τὸ ὕδωρ οἶνον γεγενημένον καὶ οὐκ ᾔδει πόθεν ἐστίν, οἱ δὲ διάκονοι ᾔδεισαν οἱ ἠντληκότες τὸ ὕδωρ, φωνεῖ τὸν νυμφίον ὁ ἀρχιτρίκλινος”.

ὡς -> subordinating temporal conjunction -> when

δὲ: coordinating conjunction -> now

ἐγεύσατο -> third person, singular, aorist, middle, indicative verb -> had tasted

ὁ -> masculine, singular, nominative article -> the

ἀρχιτρίκλινος -> masculine, singular, nominative noun -> head steward

τὸ -> neuter, singular, accusative article -> the

ὕδωρ -> neuter, singular, accusative noun -> water

οἶνον -> masculine, singular, accusative noun -> wine

γεγενημένον -> perfect, passive, participial, neuter, singular, accusative verb -> having been made

καὶ -> coordinating conjunction -> and

οὐκ -> negative particle -> not

ᾔδει:   third person, singular, pluperfect, active, indicative verb → he did know

πόθεν -> interrogative particle -> from where

ἐστίν -> third person, singular, present, indicative -> it is CER* it was

οἱ -> masculine, plural, nominative article -> the

δὲ -> coordinating conjunction -> but

διάκονοι -> masculine, plural, nominative noun -> servants

ᾔδεισαν -> third person, plural, pluperfect, active, indicative verb -> knew

οἱ -> masculine, plural, nominative article -> who

ἠντληκότες -> perfect, active, participial, masculine, plural, nominative verb -> had been drawing

τὸ -> neuter, singular, accusative article -> the

ὕδωρ -> neuter, singular, accusative noun -> water

φωνεῖ -> third person, singular, present, active, indicative verb -> called

νυμφίον -> masculine, singular, accusative noun -> bridegroom

ὁ -> masculine, singular, nominative article -> the

ἀρχιτρίκλινος -> masculine, singular, nominative noun -> head steward

The -> of this verse is,

Now the head steward, having tasted the water having been made wine, and did not know from where it was (but the servants who had been drawing the water knew) the head steward called the bridegroom.

*CER:  indicates a non-literal, but good translation.  In the first example here, the verb “ἔρχεται” is present tense, which in the indicative mood often can be rendered in the aorist tense, since it expresses linear action not in the present but at some point in the past.  The designation CER is equivalent to “Contextual English Rendering”.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ὡς δὲ ἐγεύσατο ὁ ἀρχιτρίκλινος (John 2:9) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation