ὑρίσκει οὗτος πρῶτον τὸν ἀδελφὸν τὸν ἴδιον Σίμωνα καὶ λέγει αὐτῷ· εὑρήκαμεν τὸν Μεσσίαν ὅ ἐστιν μεθερμηνευόμενον χριστός (John 1:41)

The estimated reading time for this post is 113 seconds

Title:  He First Found His Own Brother, Simon, and Said to Him,”We Have Found the Messiah”, Which is Translated “Christ”.

The text is, “ὑρίσκει οὗτος πρῶτον τὸν ἀδελφὸν τὸν ἴδιον Σίμωνα καὶ λέγει αὐτῷ· εὑρήκαμεν τὸν Μεσσίαν ὅ ἐστιν μεθερμηνευόμενον χριστός”.

εὑρίσκει -> third person, singular, present, active,indicative verb -> finds CER* found

οὗτος -> masculine, singular, nominative, demonstrative pronoun -> he

πρῶτον -> adverb -> first

τὸν -> masculine, singular, accusative article -> the NRIEH**

ἀδελφὸν -> masculine, singular, accusative -> brother

τὸν -> masculine, singular, accusative article -> the NRIEH

ἴδιον -> masculine, singular, accusative adjective -> own

Σίμωνα -> masculine, singular, accusative, proper noun -> Simon

καὶ -> coordinating conjunction -> and

λέγει -> third person, singular, present, active, indicative verb -> says CER said

αὐτῷ -> third person, personal, masculine, singular, dative pronoun -> to him

εὑρήκαμεν -> first person, plural, perfect, active, indicative verb -> we have found

τὸν -> singular, masculine, accusative article -> the

Μεσσίαν -> singular, masculine, accusative noun -> Messiah

ὅ -> definite, relative, neuter, singular, nominative pronoun -> which

ἐστιν -> third person, singular, present, indicative verb -> is

μεθερμηνευόμενον -> present, passive, participial, neuter, singular, nominative verb -> translated

χριστός -> masculine, singular, nominative noun -> Christ

The meaning of this verse is,

He first found his own brother, Simon, and said to him, “We have found the Messiah,” which is translated “Christ”.

*CER:  indicates a non-literal, but good translation.  In the first example here, the verb “ἔρχεται” is present tense, which in the indicative mood often can be rendered in the aorist tense, since it expresses linear action not in the present but at some point in the past.  The designation CER is equivalent to “Contextual English Rendering”.

**NRIEH:  For the sake of clarity the word is translated into English, but to avoid such odd constructions as applying a definite article (“the”) to a substantive sufficiently determined by its being a proper noun, or by the use of a qualifier other than the definite article. An example would be the basic translation “Peter said to the Jesus”; the word “the” is completely unnecessary. There are many examples of this in the New Testament. The designation NRIEH is equivalent to “Not Rendered Into English Here”.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ὑρίσκει οὗτος πρῶτον τὸν ἀδελφὸν τὸν ἴδιον Σίμωνα καὶ λέγει αὐτῷ· εὑρήκαμεν τὸν Μεσσίαν ὅ ἐστιν μεθερμηνευόμενον χριστός (John 1:41) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation