ὑπόδειγμα γὰρ ἔδωκα ὑμῖν ἵνα καθὼς ἐγὼ ἐποίησα ὑμῖν καὶ ὑμεῖς ποιῆτε (John 13:15)

The estimated reading time for this post is 36 seconds

Title:  For I Gave an Example to You so that, Just as I Did For You, You Also Should Do

The text is, “ὑπόδειγμα γὰρ ἔδωκα ὑμῖν ἵνα καθὼς ἐγὼ ἐποίησα ὑμῖν καὶ ὑμεῖς ποιῆτε”.

“ὑπόδειγμα”:  neuter, singular, accusative noun meaning “an example”.

“γὰρ”:  coordinating explanatory conjunction meaning “for”.

“ἔδωκα”:  first person, singular, aorist, active, indicative verb meaning “I gave”.

“ὑμῖν”:  second person, personal, plural, dative pronoun meaning “to you”.

“ἵνα”:  subordinating complementary conjunction meaning “so that”.

“καθὼς”:  subordinating comparative conjunction meaning “just as”.

“ἐγὼ”:  first person, personal, singular, nominative pronoun meaning “I”.

“ἐποίησα”:  first person, singular, aorist, active, indicative verb meaning “did”.

“ὑμῖν”:  second person, personal, plural, dative pronoun meaning “for you”.

“καὶ”:  adverb meaning “also”.

“ὑμεῖς”:  second person, personal, plural, nominative pronoun meaning “you”.

“ποιῆτε”:  second person, plural, present, active, subjunctive verb meaning “should do”.

The meaning of this verse is,

 

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ὑπόδειγμα γὰρ ἔδωκα ὑμῖν ἵνα καθὼς ἐγὼ ἐποίησα ὑμῖν καὶ ὑμεῖς ποιῆτε (John 13:15) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation