ὑμεῖς ὃ ἠκούσατε ἀπ’ ἀρχῆς ἐν ὑμῖν μενέτω (I John 2:24)

The estimated reading time for this post is 102 seconds

Title:  Let What You Heard Since Beginning Abide in You All

The text is, “ὑμεῖς ὃ ἠκούσατε ἀπ’ ἀρχῆς ἐν ὑμῖν μενέτω ἐὰν ἐν ὑμῖν μείνῃ ὃ ἀπ’ ἀρχῆς ἠκούσατε καὶ ὑμεῖς ἐν τῷ υἱῷ καὶ ἐν τῷ πατρὶ μενεῖτε”.

ὑμεῖς -> second person,personal, plural, nominative pronoun -> you

ὃ -> masculine, singular, nominative article -> what

ἠκούσατε -> second person, plural, aorist, active, indicative verb -> heard

ἀπ’ -> preposition taking the genitive for its object word -> since

ἀρχῆς -> feminine, singular, genitive noun -> beginning

ἐν -> preposition taking the dative for its object word -> in

ὑμῖν -> second person, personal, plural, dative pronoun -> you all

μενέτω -> third person, singular, present, active, imperative verb -> let abide

ἐὰ -> coordinating conditional conjunction -> if

ἐν -> preposition taking the dative for its object word -> in

ὑμῖν -> second person, personal, plural, dative pronoun -> you all

μείνῃ -> third person, singular, aorist, active, subjunctive verb -> should abide

ὃ -> masculine, singular, nominative article -> what

ἀπ’ -> ἀπ’ -> preposition taking the genitive for its object word -> since

ἀρχῆς -> feminine, singular, genitive noun -> beginning

ἠκούσατε -> second person, plural, aorist, active, indicative verb -> you heard

καὶ -> coordinating additive conjunction -> also

ὑμεῖς -> second person, personal,plural, nominative pronoun -> you

ἐν -> preposition taking the dative for its object word -> in

τῷ -> masculine, singular, dative article -> the

υἱῷ -> masculine, singular, dative noun -> son

καὶ -> coordinating additive conjunction -> and

ἐν -> preposition taking the dative for its object word -> in

τῷ -> masculine, singular, dative article -> the

πατρὶ -> masculine, singular, dative noun -> Father

μενεῖτε -> second person, plural, future, active, indicative verb -> you will abide

The meaning of this verse is,

Let what you heard since beginning abide in you all.  If what you heard since beginning should abide in you all, you also will abide in the Son and in the Father.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ὑμεῖς ὃ ἠκούσατε ἀπ’ ἀρχῆς ἐν ὑμῖν μενέτω (I John 2:24) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation