ὑμεῖς ἐκ τοῦ πατρὸς τοῦ διαβόλου ἐστὲ καὶ τὰς ἐπιθυμίας τοῦ πατρὸς ὑμῶν θέλετε ποιεῖν (John 8:44)

The estimated reading time for this post is 131 seconds

Title:  You Are of Your Father, the Devil, and You Want to Do the Desires of Your Father

The text is, “ὑμεῖς ἐκ τοῦ πατρὸς τοῦ διαβόλου ἐστὲ καὶ τὰς ἐπιθυμίας τοῦ πατρὸς ὑμῶν θέλετε ποιεῖν. ἐκεῖνος ἀνθρωποκτόνος ἦν ἀπ’ ἀρχῆς καὶ ἐν τῇ ἀληθείᾳ οὐκ ἔστηκεν, ὅτι οὐκ ἔστιν ἀλήθεια ἐν αὐτῷ. ὅταν λαλῇ τὸ ψεῦδος, ἐκ τῶν ἰδίων λαλεῖ, ὅτι ψεύστης ἐστὶν καὶ ὁ πατὴρ αὐτοῦ”.

“ὑμεῖς”:  second person, personal, plural, nominative pronoun meaning “you”.

“ἐκ”:  preposition taking the genitive for its object word and meaning “of” or “from”.

“τοῦ”:  masculine, singular, genitive article meaning “the”.

“πατρὸς”:  masculine, singular, genitive noun meaning “father”.

“τοῦ”:  masculine, singular, genitive article meaning “the”.

“διαβόλου”:  masculine, singular, genitive noun meaning “devil”.

“ἐστὲ”:  second person, plural, present, indicative verb meaning “you are”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“τὰς”:  feminine, plural, accusative article meaning “the”.

“ἐπιθυμίας”:  feminine, plural, accusative noun meaning “lusts” or “desires”.

“τοῦ”:  masculine, singular, genitive article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“πατρὸς”:  masculine, singular, genitive noun meaning “father”.

“ὑμῶν”:  second person, personal, plural, genitive pronoun meaning “your”.

“θέλετε”:  second person, plural, present, active, indicative verb meaning “you want”.

“ποιεῖν”:  present, active, infinitive verb meaning “to do”.

“ἐκεῖνος”:  masculine, singular, nominative, demonstrative pronoun meaning “he”.

“ἀνθρωποκτόνος”:  masculine, singular, nominative noun meaning “murderer”.

“ἦν”:  third person, singular, imperfect, indicative verb meaning “was”.

“ἀπ’”:  preposition taking the genitive for its object word and meaning “from”.

“ἀρχῆς”:  feminine, singular, genitive noun meaning “the beginning”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“ἐν”:  preposition taking the dative for its object word and meaning “in”.

“τῇ”:  feminine, singular, dative article meaning “the”.

“ἀληθείᾳ”:  feminine, singular, dative noun meaning “faith”.

“οὐκ”:  negative particle meaning “not”.

“ἔστηκεν”:  third person, singular, imperfect, active, indicative verb meaning “did stand”.

“ὅτι”:  subordinating causative conjunction meaning “that” or “because”.

“οὐκ”:  negative particle meaning “not”.

“ἔστιν”:  third person, singular, present, indicative verb meaning “is”.

“ἀλήθεια”:  feminine, singular, nominative noun meaning “truth”.

“ἐν”:  preposition taking the dative for its object word and meaning “in”.

“αὐτῷ”:  third person, personal, masculine, singular dative pronoun meaning “him”.

“ὅταν”:  subordinating temporal conjunction meaning “when”.

“λαλῇ”:  third person, singular, present, active, subjunctive verb meaning “he might speak”.

“τὸ”:  neuter, singular, accusative article meaning “the”.

“ψεῦδος”:  neuter, singular, accusative noun meaning “lie”.

“ἐκ”:  preposition taking the genitive for its object word and meaning “of” or “from”.

“τῶν”:  neuter, plural, genitive article meaning “the”.

“ἰδίων”:  neuter, plural, genitive article meaning “own”.

“λαλεῖ”:  third person, singular, present, active, indicative verb meaning “speaks”.

“ὅτι”:  subordinating causative conjunction meaning “that” or “because”.

“ψεύστης”:  masculine, singular, nominative noun meaning “liar”.

“ἐστὶν”:  third person, singular, present, indicative verb meaning “is”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“ὁ”:  masculine, singular, nominative article meaning “the”.

“πατὴρ”:  masculine, singular, nominative noun meaning “father”.

“αὐτοῦ”:  third person, personal, neuter, singular, genitive pronoun meaning “of the same”.

The meaning of this verse is,

You are of your father, the devil, and you want to do the desires of your father.  He was a murderer from the beginning and did not stand in the faith because the truth is not in him.  When he might speak the lie, he speaks his own, because he is a liar and the father of the same.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ὑμεῖς ἐκ τοῦ πατρὸς τοῦ διαβόλου ἐστὲ καὶ τὰς ἐπιθυμίας τοῦ πατρὸς ὑμῶν θέλετε ποιεῖν (John 8:44) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation