ὑμεῖς ἀπεστάλκατε πρὸς Ἰωάννην (John 5:33)

The estimated reading time for this post is 27 seconds

Title:  You Sent to John

The text is, “ὑμεῖς ἀπεστάλκατε πρὸς Ἰωάννην, καὶ μεμαρτύρηκεν τῇ ἀληθείᾳ”.

“ὑμεῖς”:  second person, personal, plural, nominative pronoun meaning “you”.

“ἀπεστάλκατε”:  second person, plural, perfect, active, indicative verb meaning “sent”.

“πρὸς”:  preposition taking the accusative for its object word and meaning “to”.

“Ἰωάννην”:  masculine, singular, accusative, proper noun meaning “John”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“μεμαρτύρηκεν”:  third person, singular, perfect, active, indicative verb meaning “he has borne witness”.

“τῇ”:  feminine, singular, dative article meaning “to the”.

“ἀληθείᾳ”:  feminine, singular, dative noun meaning “truth”.

The meaning of this verse is,

You sent to John, and he has borne witness to the truth.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ὑμεῖς ἀπεστάλκατε πρὸς Ἰωάννην (John 5:33) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation