ὑμεῖς φωνεῖτέ με ὁ διδάσκαλος καί ὁ κύριος καὶ καλῶς λέγετε εἰμὶ γάρ (John 13:13)

The estimated reading time for this post is 37 seconds

Title:  “You Call Me the Teacher, and the Lord, and Rightly You Say, Since I Am”

The text is, “ὑμεῖς φωνεῖτέ με ὁ διδάσκαλος καί ὁ κύριος καὶ καλῶς λέγετε εἰμὶ γάρ”.

“ὑμεῖς”:  second person, personal, plural, nominative pronoun meaning “you”.

“φωνεῖτέ”:  second person, plural, present, active, indicative verb meaning “call”.

“με”:  first person, personal, singular, accusative pronoun meaning “me”.

“ὁ”:  masculine, singular, nominative article meaning “the”.

“διδάσκαλος”:  masculine, singular, nominative noun meaning “teacher”.

“καί”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“ὁ”:  masculine, singular, nominative article meaning “the”.

“κύριος”:  masculine, singular, nominative noun meaning “Lord”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“καλῶς”:  adverb meaning “rightly”.

“λέγετε”:  second person, plural, present, active, indicative verb meaning “you say”.

“εἰμὶ”:  first person, singular, present, indicative verb meaning “I am”.

“γάρ”:  coordinating explanatory conjunction meaning “since”.

The meaning of this verse is,

You call me the teacher, and the Lord, and rightly you say, since I am.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ὑμεῖς φωνεῖτέ με ὁ διδάσκαλος καί ὁ κύριος καὶ καλῶς λέγετε εἰμὶ γάρ (John 13:13) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation