ὑμεῖς ποιεῖτε τὰ ἔργα τοῦ πατρὸς ὑμῶν (John 8:41)

The estimated reading time for this post is 63 seconds

Title:  You Are Doing the Works of Your Father

The text is, “ὑμεῖς ποιεῖτε τὰ ἔργα τοῦ πατρὸς ὑμῶν. Εἶπαν [οὖν] αὐτῷ· ἡμεῖς ἐκ πορνείας οὐ γεγεννήμεθα, ἕνα πατέρα ἔχομεν τὸν θεόν”.

“ὑμεῖς”:  second person, personal, plural, nominative pronoun meaning “you”.

“ποιεῖτε”:  second person, plural, present, active,indicative verb meaning “are doing”.

“τὰ”:  neuter, plural, accusative article meaning “the”.

“ἔργα”:  neuter, plural, accusative article meaning “works”.

“τοῦ”:  masculine, singular, genitive article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“πατρὸς”:  masculine, singular, genitive noun meaning “of father”.

“ὑμῶν”:  second person, personal, plural genitive pronoun meaning “your”.

“Εἶπαν”:  third person, plural, aorist, active, indicative verb meaning “they said”.

“οὖν”:  coordinating inferential conjunction meaning “therefore”.

αὐτῷ”  third person, personal, masculine, singular, dative pronoun meaning “to him”.

“ἡμεῖς”:  first person, plural, plural, nominative pronoun meaning “we”.

“ἐκ”:  preposition taking the genitive for its object word and meaning “from” or “of”.

“πορνείας”:  feminine, singular, genitive noun meaning “immorality”.

“οὐ”:  negative particle meaning “not”.

“γεγεννήμεθα”:  first person, plural, perfect, passive, indicative verb meaning “were born”.

“ἕνα”:  masculine, singular, accusative, cardinal adjective meaning “one”.

“πατέρα”:  masculine, singular, accusative noun meaning “father”.

“ἔχομεν”:  first person, plural, present, active, indicative verb meaning “we have”.

“τὸν”:  masculine, singular, accusative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“θεόν”:  masculine, singular, accusative noun meaning “God”.

The meaning of this verse is,

You are doing the works of your father.”  Therefore they said to him, “We were not born of immorality.  We have one father, God.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ὑμεῖς ποιεῖτε τὰ ἔργα τοῦ πατρὸς ὑμῶν (John 8:41) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation