ὅτι ὁ νόμος διὰ Μωϋσέως ἐδόθη, ἡ χάρις καὶ ἡ ἀλήθεια διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐγένετο (John 1:17)

The estimated reading time for this post is 85 seconds

Title:  For the Law Was Given Through Moses, Grace and Truth Came to Be Through Jesus Christ

The text is, “ὅτι ὁ νόμος διὰ Μωϋσέως ἐδόθη, ἡ χάρις καὶ ἡ ἀλήθεια διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐγένετο”

ὅτι -> subordinating conjunction of causation -> for

ὁ -> masculine, singular, nominative article -> the

νόμος -> masculine, singular, nominative noun -> law

διὰ -> preposition taking the genitive for its object word-> through

Μωϋσέως -> masculine, singular, genitive, proper noun -> Moses

ἐδόθη -> third person, singular, aorist, passive, indicative verb -> was given

ἡ -> feminine, singular, nominative article -> the NRIEH*

χάρις -> feminine, singular, nominative noun -> grace

καὶ -> coordinating conjunction -> and

ἡ -> feminine, singular, nominative article -> the NRIEH

ἀλήθεια -> feminine, singular, nominative noun -> truth

διὰ -> preposition taking the genitive for its object word and -> through

Ἰησοῦ -> masculine, singular, genitive, proper noun -> Jesus

Χριστοῦ -> masculine, singular, genitive noun -> Christ

ἐγένετο -> third person, singular, aorist, middle, indicative verb -> came to be

The meaning of this verse is,

For the law was given through Moses; grace and truth came to be through Jesus Christ.

*NRIEH: For the sake of clarity the word is translated into English, but to avoid such odd constructions as applying a definite article (“the”) to a substantive sufficiently determined by its being a proper noun, or by the use of a qualifier other than the definite article. An example would be the basic translation “Peter said to the Jesus”; the word “the” is completely unnecessary. There are many examples of this in the New Testament. The designation NRIEH is equivalent to “Not Rendered Into English Here”.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ὅτι ὁ νόμος διὰ Μωϋσέως ἐδόθη, ἡ χάρις καὶ ἡ ἀλήθεια διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐγένετο (John 1:17) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation