ὅτι καταβέβηκα ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ οὐχ ἵνα ποιῶ τὸ θέλημα τὸ ἐμὸν (John 6:38)

The estimated reading time for this post is 62 seconds

Title:  Because I Came Down From Heaven, not in Order that I might do My Own Will

The text is, “ὅτι καταβέβηκα ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ οὐχ ἵνα ποιῶ τὸ θέλημα τὸ ἐμὸν ἀλλὰ τὸ θέλημα τοῦ πέμψαντός με”.

“ὅτι”:  subordinating causative conjunction meaning “because”.

“καταβέβηκα”:  first person, singular, perfect, active, indicative verb meaning “I have come down”.

“ἀπὸ”:  preposition taking the genitive for its object word and meaning “from”.

“τοῦ”:  masculine, singular, genitive article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“οὐρανοῦ”:  masculine, singular, genitive noun meaning “heaven”.

“οὐχ”:  negative particle meaning “not”.

“ἵνα”:  subordinating purposive conjunction meaning “in order that”

“ποιῶ”:  first person, singular, present, active, subjunctive verb meaning “I might do”.

“τὸ”:  neuter, singular, accusative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“θέλημα”:  neuter, singular, accusative noun meaning “will”.

“τὸ”:  neuter, singular, accusative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“ἐμὸν”:  neuter, singular, accusative, possessive adjective meaning “my own”.

“ἀλλὰ”:  coordinating adversative conjunction meaning “but”.

“τὸ”:  neuter, singular, accusative article meaning “the”.

“θέλημα”:  neuter, singular, accusative noun meaning “will”.

“τοῦ”:  masculine, singular, genitive article meaning “of the”.

“πέμψαντός”:  aorist, active, participial, masculine, singular, genitive verb meaning “one having sent”.

“με”:  first person, personal, singular, accusative pronoun meaning “me”.

The meaning of this verse is,

“I came down from heaven, not in order that I might do my own will, but the will of the one having sent me.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ὅτι καταβέβηκα ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ οὐχ ἵνα ποιῶ τὸ θέλημα τὸ ἐμὸν (John 6:38) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation