ὅτε ἤμην μετ’ αὐτῶν ἐγὼ ἐτήρουν αὐτοὺς ἐν τῷ ὀνόματί σου (John 17:12)

The estimated reading time for this post is 119 seconds

Title:  While I Was With Them I Was Keeping Them In Your Name

The text is, “ὅτε ἤμην μετ’ αὐτῶν ἐγὼ ἐτήρουν αὐτοὺς ἐν τῷ ὀνόματί σου ᾧ δέδωκάς μοι, καὶ ἐφύλαξα, καὶ οὐδεὶς ἐξ αὐτῶν ἀπώλετο εἰ μὴ ὁ υἱὸς τῆς ἀπωλείας, ἵνα ἡ γραφὴ πληρωθῇ”.

ὅτε ->subordinating temporal conjunction -> while

ἤμην -> first person, singular, imperfect, indicative verb -> I was

μετ’ -> preposition taking the genitive for its object word -> with

αὐτῶν -> third person, personal, masculine, plural, genitive pronoun -> them

ἐγὼ -> first person, personal, singular, nominative pronoun -> I

ἐτήρουν -> first person, singular, aorist, active, indicative verb -> was keeping

αὐτοὺς -> third person, personal, masculine, plural, accusative pronoun -> them

ἐν -> preposition taking the dative for its object word -> in

τῷ -> masculine, singular, dative article -> the NRIEH

ὀνόματί -> masculine, singular, dative noun -> name

σου -> second person, personal, singular, genitive pronoun -> your

ᾧ -> neuter, singular, dative, definite, relative pronoun -> which

δέδωκάς -> second person, singular, perfect, active, indicative verb -> you had given

μοι -> first person, personal, singular, dative pronoun -> to me

καὶ -> coordinating conjunction -> and

ἐφύλαξα -> first person, singular, aorist, active, indicative verb -> I kept | I guarded

καὶ -> coordinating conjunction -> and

οὐδεὶς -> masculine, singular, nominative, indefinite adjective -> none | not one

ἐξ -> preposition taking the genitive for its object word -> of | from

αὐτῶν -> third person, personal, masculine, plural, genitive pronoun -> them

ἀπώλετο -> third person, singular, aorist, middle, indicative verb -> was lost

εἰ -> subordinating conditional conjunction -> except

μὴ -> negative particle -> not NRIEH

ὁ -> masculine, singular, nominative article -> the

υἱὸς -> masculine, singular, nominative noun -> son

τῆς ->> feminine, singular, genitive article -> the NRIEH

ἀπωλείας -> feminine, singular, genitive noun -> perdition | waste | destruction | sale

ἵνα -> subordinating conjunction -> that

ἡ -> feminine, singular, nominative article -> the

γραφὴ -> feminine, singular, nominative noun -> scripture

πληρωθῇ -> third person, singular, aorist, passive, subjunctive verb -> might be fulfilled

The meaning of this verse is,

While I was with them I was keeping them in your name which you had given me, and I guarded, and not one was lost, except the son of waste, that the scripture might be fulfilled.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ὅτε ἤμην μετ’ αὐτῶν ἐγὼ ἐτήρουν αὐτοὺς ἐν τῷ ὀνόματί σου (John 17:12) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation