ὅταν τὰ ἴδια πάντα ἐκβάλῃ, ἔμπροσθεν αὐτῶν πορεύεται (John 10:4)

The estimated reading time for this post is 60 seconds

Title:  When He Shall Have Brought Out All His Own, He Goes in Front

The text is, “ὅταν τὰ ἴδια πάντα ἐκβάλῃ, ἔμπροσθεν αὐτῶν πορεύεται καὶ τὰ πρόβατα αὐτῷ ἀκολουθεῖ, ὅτι οἴδασιν τὴν φωνὴν αὐτοῦ”:

“ὅταν”:  subordinating temporal conjunction meaning “when”.

“τὰ”:  neuter, plural, accusative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“ἴδια”:  neuter, plural, accusative noun meaning “own”.

“πάντα”:  neuter, plural, accusative adjective meaning “all”.

“ἐκβάλῃ”:  third person, singular, aorist, active, subjunctive verb meaning “he should have brought out”.

“ἔμπροσθεν”:  improper preposition taking the genitive for its object word and meaning “in front of”.

“αὐτῶν”:  third person, personal, neuter, plural, genitive pronoun meaning “his”

“πορεύεται”:  third person, singular, present, middle, indicative verb meaning “he goes”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“τὰ”:  neuter, plural, nominative article meaning “the”.

“πρόβατα”:  neuter, plural, nominative noun meaning “sheep”.

“αὐτῷ”:  third person, personal, masculine, singular, dative pronoun meaning “him”.

“ἀκολουθεῖ”:  third person, singular, present, active, indicative verb meaning “follow”.

“ὅτι”:  subordinating causative conjunction meaning “for”.

“οἴδασιν”:  third person, plural, present, active, indicative verb meaning “they know”.

“τὴν”:  feminine, singular, accusative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“φωνὴν”:  feminine, singular, accusative noun meaning “voice”.

“αὐτοῦ”:  third person, personal, masculine, singular, genitive pronoun meaning “his”.

The meaning of this verse is,

When he shall have brought out all his own, he goes in front, and the sheep follow him, for they know his voice.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ὅταν τὰ ἴδια πάντα ἐκβάλῃ, ἔμπροσθεν αὐτῶν πορεύεται (John 10:4) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation