ὅπου αὐτὸν ἐσταύρωσαν καὶ μετ’ αὐτοῦ ἄλλους δύο (John 19:18)

The estimated reading time for this post is 57 seconds

Title:  There They Crucified Him and With Him Two Others

The text is, “ὅπου αὐτὸν ἐσταύρωσαν καὶ μετ’ αὐτοῦ ἄλλους δύο ἐντεῦθεν καὶ ἐντεῦθεν μέσον δὲ τὸν Ἰησοῦν”.

ὅπου -> adverb of place -> there

αὐτὸν -> third person, personal, masculine, singular, accusative pronoun -> him

ἐσταύρωσαν -> third person, plural, aorist, active, indicative verb -> they crucified

καὶ -> coordinating additive conjunction -> and

μετ’ -> preposition taking the genitive for its object word -> with

αὐτοῦ -> third person, personal, masculine, singular, genitive pronoun -> him

ἄλλους -> masculine, plural, accusative, demonstrative adjective -> others

δύο -> masculine, plural, accusative, cardinal adjective -> two

ἐντεῦθεν -> adverb of place -> one this side

καὶ -> coordinating additive conjunction -> and

ἐντεῦθεν -> adverb of place -> one on the other

μέσον -> adverb -> in the middle

δὲ -> coordinating conjunction -> and

τὸν -> masculine, singular, accusative article -> the NRIEH

Ἰησοῦν -> masculine, singular, accusative, proper noun -> Jesus

The meaning of this verse is,

There they crucified him, and with him two others, one this side, and one the other, and Jesus in the middle.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ὅπου αὐτὸν ἐσταύρωσαν καὶ μετ’ αὐτοῦ ἄλλους δύο (John 19:18) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation