ὅμως μέντοι καὶ ἐκ τῶν ἀρχόντων πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτόν (John 12:42)

The estimated reading time for this post is 58 seconds

Title:  But and Nevertheless, From the Rulers Many Believed in Him

The text is, “ὅμως μέντοι καὶ ἐκ τῶν ἀρχόντων πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτόν, ἀλλὰ διὰ τοὺς Φαρισαίους οὐχ ὡμολόγουν ἵνα μὴ ἀποσυνάγωγοι γένωνται”.

“ὅμως”:  particle meaning “nevertheless”.

“μέντοι”:  coordinating adversative conjunction meaning “but”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“ἐκ”:  preposition taking the genitive for its object word and meaning “from” or “out of”.

“τῶν”:  masculine, plural, genitive article meaning “the”.

“ἀρχόντων”:  masculine, plural, genitive noun meaning “rulers” or “authorities”.

“πολλοὶ”:  masculine, plural, nominative adjective meaning “many”.

“ἐπίστευσαν”:  third person, plural, aorist, active, indicative verb meaning “believed”.

“εἰς”:  preposition taking the accusative for its object word and meaning “in”.

“αὐτόν”:  third person, personal, masculine, singular, accusative pronoun meaning “him”.

“ἀλλὰ”:  coordinating adversative conjunction meaning “but”.

“διὰ”:  preposition taking the accusative for its object word and meaning “because of”.

“τοὺς”:  masculine, plural, accusative article meaning “the”.

“Φαρισαίους”:  masculine, plural, accusative, proper noun meaning “Pharisees”.

“οὐχ”:  negative particle meaning “not”.

“ὡμολόγουν”:  third person, plural, imperfect, active, indicative verb meaning “did confess”.

“ἵνα”:  subordinating purposive conjunction meaning “so that”.

“μὴ”:  negative particle meaning “not”.

“ἀποσυνάγωγοι”:  masculine, plural, nominative adjective meaning “banished from synagogue”.

“γένωνται”:  third person, plural, aorist, middle, subjunctive verb meaning “should be”

The meaning of this verse is,

But and nevertheless, many of the authorities believed in him, but because of the Pharisees did not confess so that they should not be banished from synagogue.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ὅμως μέντοι καὶ ἐκ τῶν ἀρχόντων πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτόν (John 12:42) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation