ὃ ἑωράκαμεν καὶ ἀκηκόαμεν (I John 1:3)

The estimated reading time for this post is 107 seconds

Title:  Which We Have Perceived and We Have Heard

The text is, “ὃ ἑωράκαμεν καὶ ἀκηκόαμεν, ἀπαγγέλλομεν καὶ ὑμῖν, ἵνα καὶ ὑμεῖς κοινωνίαν ἔχητε μεθ’ ἡμῶν. καὶ ἡ κοινωνία δὲ ἡ ἡμετέρα μετὰ τοῦ πατρὸς καὶ μετὰ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ”.

ὃ  -> neuter, singular, accusative, definite, relative pronoun -> which

ἑωράκαμεν ->  first person, plural, perfect, active, indicative verb -> we have perceived

καὶ ->  coordinating conjunction -> and

ἀκηκόαμεν ->  first person, plural, perfect, active, indicative verb -> we have heard

ἀπαγγέλλομεν -> first person, plural, present, active, indicative verb ->  we proclaim

καὶ ->  adverb -> also

ὑμῖν -> second person, personal, plural, dative pronoun -> to you

ἵνα ->  subordinating purposive conjunction -> so that

καὶ ->  adverb -> also

ὑμεῖς ->  second person, personal, plural, nominative pronoun -> you

κοινωνίαν ->  feminine, singular, accusative noun -> fellowship

ἔχητε ->  second person, plural, present, active, subjunctive verb -> might have

μεθ’ -> preposition taking the accusative for its object word -> with

ἡμῶν -> first person, personal, plural, genitive pronoun -> us

καὶ ->  adverb -> indeed

ἡ -> feminine, singular, accusative article -> the

κοινωνία -> feminine, singular, accusative noun -> fellowship

δὲ ->  coordinating conjunction -> and

ἡ ->  feminine, singular, nominative article -> the INRIEH

ἡμετέρα -> feminine, singular, nominative, possessive adjective -> our

μετὰ -> preposition taking the genitive for its object word -> with

τοῦ->  masculine, singular, genitive article -> the

πατρὸς -> masculine, singular, genitive noun -> Father

καὶ -> coordinating conjunction -> and

μετὰ -> preposition taking the genitive for its object word -> with

τοῦ -> masculine, singular, genitive article -> the INRIEH

υἱοῦ  -> masculine, singular, genitive noun -> son

αὐτοῦ ->  third person, personal, masculine, singular, genitive pronoun -> his

Ἰησοῦ ->  masculine, singular, genitive, proper noun -> Jesus

Χριστοῦ -> masculine, singular, genitive noun -> Christ

The meaning of this verse is,

which we have perceived and we have heard, we proclaim to you, so that you might also might have fellowship with us; and indeed the fellowship we have is with the Father and his son, Jesus Christ.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ὃ ἑωράκαμεν καὶ ἀκηκόαμεν (I John 1:3) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation