ὁ ἔχων τὰς ἐντολάς μου καὶ τηρῶν αὐτὰς ἐκεῖνός ἐστιν ὁ ἀγαπῶν με (John 14:21)

The estimated reading time for this post is 114 seconds

Title:  The One Having My Commandments, and Keeping Them, He Is the One Loving Me

The text is, “ὁ ἔχων τὰς ἐντολάς μου καὶ τηρῶν αὐτὰς ἐκεῖνός ἐστιν ὁ ἀγαπῶν με ὁ δὲ ἀγαπῶν με ἀγαπηθήσεται ὑπὸ τοῦ πατρός μου κἀγὼ ἀγαπήσω αὐτὸν καὶ ἐμφανίσω αὐτῷ ἐμαυτόν”.

ὁ -> masculine, singular, nominative article -> the

ἔχων -> present, active, participial, masculine, singular, nominative verb -> one having

τὰς -> feminine, plural, accusative article -> the NRIEH

ἐντολάς -> feminine, plural, accusative noun -> commandments

μου -> first person, personal, singular, genitive pronoun -> my

καὶ -> coordinating conjunction -> and

τηρῶν -> present, active, participial, masculine, singular, nominative -> keeping

αὐτὰς -> third person, personal, plural, accusative pronoun -> them

ἐκεῖνός -> masculine, singular, nominative, demonstrative pronoun -> he

ἐστιν -> third person, singular, present, indicative verb -> is

ὁ -> masculine, singular, nominative article -> the

ἀγαπῶν -> present, active, participial, masculine, singular, nominative verb -> one loving

με -> first person, personal, singular, accusative pronoun -> me

ὁ -> masculine, singular, nominative article -> the

δὲ -> coordinating conjunction -> and

ἀγαπῶν -> present, active, participial, masculine, singular, nominative verb -> one loving

με -> first person, personal, singular, accusative pronoun -> me

ἀγαπηθήσεται -> third person, singular, future, passive, indicative verb -> will be loved

ὑπὸ -> preposition taking the genitive for its object word -> by

τοῦ -> masculine, singular, genitive article -> the NRIEH

πατρός -> masculine, singular, genitive noun -> Father

μου -> first person, personal, singular, genitive pronoun -> my

κἀγὼ -> crasis of “καὶ” (coordinating conjunction)  and “‘έγω” (first person, personal, singular, nominative pronoun) -> and I

ἀγαπήσω -> first person, singular, future, active, indicative verb -> will love

αὐτὸν -> third person, personal, masculine, singular, accusative pronoun -> him

καὶ -> coordinating conjunction -> and

ἐμφανίσω -> first person, singular, future, active, indicative verb -> will manifest

αὐτῷ -> third person, personal, masculine, singular, dative pronoun -> to him

ἐμαυτόν -> first person, personal, masculine, singular, accusative, reflexive pronoun -> myself

The meaning of this verse is,

The one having my commandments, and keeping them, he is the one loving me, and the one loving me will be loved by my Father, and I will love him, and manifest myself to him.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ὁ ἔχων τὰς ἐντολάς μου καὶ τηρῶν αὐτὰς ἐκεῖνός ἐστιν ὁ ἀγαπῶν με (John 14:21) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation