ὁ ἐμὲ μισῶν καὶ τὸν πατέρα μου μισεῖ (John 15:23)

The estimated reading time for this post is 32 seconds

Title:  The One Hating Me Also Hates My Father

The text is, “ὁ ἐμὲ μισῶν καὶ τὸν πατέρα μου μισεῖ”.

ὁ -> masculine, singular, nominative article -> the

ἐμὲ -> first person, personal, singular, accusative pronoun -> me

μισῶν -> present, active, participial, masculine, singular, nominative verb -> one hating

καὶ -> adverb -> also

τὸν -> masculine, singular, accusative article -> the NRIEH

πατέρα -> masculine, singular, accusative noun -> Father

μου -> first person, personal, singular, genitive pronoun -> my

μισεῖ -> third person, singular, present, active, indicative verb -> hates

The meaning of this verse is,

The one hating me also hates my Father.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ὁ ἐμὲ μισῶν καὶ τὸν πατέρα μου μισεῖ (John 15:23) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation