ὁ ἀθετῶν ἐμὲ καὶ μὴ λαμβάνων τὰ ῥήματά μου ἔχει τὸν κρίνοντα αὐτόν (John 12:48)

The estimated reading time for this post is 73 seconds

Title:  The One Rejecting Me and not Receiving my Words Has the One Judging Him

The text is, ” ὁ ἀθετῶν ἐμὲ καὶ μὴ λαμβάνων τὰ ῥήματά μου ἔχει τὸν κρίνοντα αὐτόν· ὁ λόγος ὃν ἐλάλησα ἐκεῖνος κρινεῖ αὐτὸν ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ”.

“ὁ”:  masculine, singular, nominative article meaning “the”.

“ἀθετῶν”:  present, active, participial, masculine, singular, nominative verb meaning “one rejecting”.

“ἐμὲ”:  first person, personal, singular, accusative pronoun meaning “me”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“μὴ”:  negative participle meaning “not”.

“λαμβάνων”:  present, active, participial, masculine, singular, nominative verb meaning “receiving”.

“τὰ”:  neuter, plural, accusative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“ῥήματά”:  neuter, plural, accusative noun meaning “words”.

“μου”:  first person, personal, singular, genitive pronoun meaning “my”.

“ἔχει”:  third person, singular, present, active, indicative verb meaning “has”.

“τὸν”:  masculine, singular, accusative article meaning “the”.

“κρίνοντα”:  present, active, participial, masculine, singular, accusative verb meaning “one judging”.

“αὐτόν”:  third person, personal, masculine, singular, accusative pronoun meaning “him”.

“ὁ”:  masculine, singular, nominative article meaning “the”.

“λόγος”:  masculine, singular, nominative noun meaning “word”.

“ὃν”:  masculine, singular, accusative, definite, relative pronoun meaning “that”.

“ἐλάλησα”:  first person, singular, aorist, active, indicative verb meaning “I spoke”.

“ἐκεῖνος”:  masculine, singular, nominative, demonstrative pronoun meaning “he”.

“κρινεῖ”:  third person, singular, future, active, indicative verb meaning “will judge”.

“αὐτὸν”:  third person, personal, masculine, singular, accusative pronoun meaning “him”.

“ἐν”:  preposition taking the dative for its object word and meaning “on” or “in”.

“τῇ”:  feminine, singular, dative article meaning “the”.

“ἐσχάτῃ”:  feminine, singular, dative adjective meaning “last”.

“ἡμέρᾳ”:  feminine, singular, dative noun meaning “day”.

The meaning of this verse is,

The one rejecting me and the one not receiving my words has the one judging him; the word that I spoke, he will judge him in the last day.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ὁ ἀθετῶν ἐμὲ καὶ μὴ λαμβάνων τὰ ῥήματά μου ἔχει τὸν κρίνοντα αὐτόν (John 12:48) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation