ὁ ἀγαπῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ἐν τῷ φωτὶ μένει, καὶ σκάνδαλον ἐν αὐτῷ οὐκ ἔστιν (I John 2:10)

The estimated reading time for this post is 62 seconds

Title:  The One Loving His Brothers Abides in the Light and No Cause of Scandal is in Him

The text is, “ὁ ἀγαπῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ἐν τῷ φωτὶ μένει, καὶ σκάνδαλον ἐν αὐτῷ οὐκ ἔστιν”.

ὁ -> masculine, singular, nominative article -> the

ἀγαπῶν -> present, active, participial, masculine, singular, nominative verb -> one loving

τὸν -> masculine, plural, accusative article -> the NRIEH

ἀδελφὸν -> masculine, plural, accusative noun -> brothers

αὐτοῦ -> third person, personal, masculine, singular, genitive pronoun -> his

ἐν -> preposition taking the dative for its object word -> in

τῷ -> masculine, singular, dative article -> the

φωτὶ -> masculine, singular, dative noun -> light

μένει -> third person, singular, present, active, indicative verb -> abides | stays | remains

καὶ -> coordinating additive conjunction -> and

σκάνδαλον -> neuter, singular, nominative noun -> cause of scandal | misery | impediment | offense

ἐν -> preposition taking the dative for its object word -> in

αὐτῷ -> third person, personal, masculine, singular, dative pronoun -> him

οὐκ -> negative particle -> not

ἔστιν -> third person, singular, present, indicative verb -> is

The meaning of this verse is,

The one loving his brothers abides in the light and no cause of scandal is in him.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ὁ ἀγαπῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ἐν τῷ φωτὶ μένει, καὶ σκάνδαλον ἐν αὐτῷ οὐκ ἔστιν (I John 2:10) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation