ὁ οὖν Ἰούδας λαβὼν τὴν σπεῖραν καὶ ἐκ τῶν ἀρχιερέων καὶ ἐκ τῶν Φαρισαίων ὑπηρέτας (John 18:3)

The estimated reading time for this post is 86 seconds

Title:  So Judas, Having Chosen a Band of Soldiers From the High Priests and From the Pharisees’ Officers

The text is, “ὁ οὖν Ἰούδας λαβὼν τὴν σπεῖραν καὶ ἐκ τῶν ἀρχιερέων καὶ ἐκ τῶν Φαρισαίων ὑπηρέτας ἔρχεται ἐκεῖ μετὰ φανῶν καὶ λαμπάδων καὶ ὅπλων”.

ὁ -> masculine, singular, nominative article -> the NRIEH

οὖν -> coordinating inferential conjunction -> so

Ἰούδας -> masculine, singular, nominative, proper noun -> Judas

λαβὼν -> aorist, active, participial, masculine, singular, nominative verb -> having chosen

τὴν -> masculine, plural, accusative article -> the | a

σπεῖραν -. feminine, singular, accusative noun -> military cohort | band of soldiers

καὶcoordinating additive conjunction -> and

ἐκ -> preposition taking the genitive for its object word -> from | out of

τῶν -> masculine, plural, genitive article -> the

ἀρχιερέων -> masculine, plural, genitive, proper noun -> high priests

καὶ -> coordinating additive conjunction -> and

ἐκ -> preposition taking the genitive for its object word -> from | out of

τῶν -> masculine, plural, genitive article -> the

Φαρισαίων -> masculine, plural, genitive, proper noun -> of Pharisees

ὑπηρέτας -> masculine, plural, accusative noun -> servants | assistants | officers

ἔρχεται -> third person, singular, present, middle, indicative verb -> went

ἐκεῖ -> adverb of place ->there

μετὰ -> preposition taking the genitive for its object word -> with

φανῶν -> masculine, plural, genitive noun -> lanterns

καὶ -> coordinating additive conjunction -> and

λαμπάδων -> feminine, plural, genitive noun -> lamps

καὶ -> coordinating additive conjunction -> and

ὅπλων -> feminine, plural, genitive noun -> weapons

The meaning of this verse is,

So Judas, having chosen a band of soldiers from the high priests and from the Pharisees’ officers, went there with lanterns and lamps and weapons.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ὁ οὖν Ἰούδας λαβὼν τὴν σπεῖραν καὶ ἐκ τῶν ἀρχιερέων καὶ ἐκ τῶν Φαρισαίων ὑπηρέτας (John 18:3) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation