Ὁ οὖν Ἰησοῦς πρὸ ἓξ ἡμερῶν τοῦ πάσχα ἦλθεν εἰς Βηθανίαν ὅπου ἦν Λάζαρος (John 12:1)

The estimated reading time for this post is 58 seconds

Title:  Six Days Before the Passover, Therefore, Jesus Came to Bethany, Where Lazarus Was

The text is, “Ὁ οὖν Ἰησοῦς πρὸ ἓξ ἡμερῶν τοῦ πάσχα ἦλθεν εἰς Βηθανίαν ὅπου ἦν Λάζαρος ὃν ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν Ἰησοῦς”.

“Ὁ”:  masculine, singular, nominative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“οὖν”:   coordinating inferential conjunction meaning “therefore”.

“Ἰησοῦς”:  masculine, singular, nominative, proper noun meaning “Jesus”.

“πρὸ”:  preposition taking the genitive for its object word and meaning “before”.

“ἓξ”:  feminine, plural, genitive, cardinal adjective meaning “six”.

“ἡμερῶν”:  feminine, plural, genitive noun meaning “days”.

“τοῦ”:  neuter, singular, genitive article meaning “the”.

“πάσχα”:  neuter, singular, genitive noun meaning “passover”.

“ἦλθεν”:  third person, singular, aorist, active, indicative verb meaning “came”.

“εἰς”:  preposition taking the accusative for its object word and meaning “to”.

“Βηθανίαν”:  feminine, singular, accusative, proper noun meaning “Bethany”.

“ὅπου”:  adverb of place meaning “where”.

“ἦν”:  third person, singular, imperfect, indicative verb meaning “was”.

“Λάζαρος”:  masculine, singular, nominative, proper noun meaning “Lazarus”.

“ὃν”:  masculine, singular, accusative, definite, relative pronoun meaning “whom”.

“ἤγειρεν”:  third person, singular, aorist, active, indicative verb meaning “raised up”.

“ἐκ”:  preposition taking the genitive for its object word and meaning “from”.

“νεκρῶν”:  masculine, plural, genitive adjective meaning “the dead”.

“Ἰησοῦς”:  masculine, plural, nominative, proper noun meaning “Jesus”.

The meaning of this verse is,

Six days before the passover, therefore, Jesus came to Bethany, where Lazarus was, whom Jesus raised from the dead.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 Ὁ οὖν Ἰησοῦς πρὸ ἓξ ἡμερῶν τοῦ πάσχα ἦλθεν εἰς Βηθανίαν ὅπου ἦν Λάζαρος (John 12:1) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation