Ὁ οὖν ἀρχιερεὺς ἠρώτησεν τὸν Ἰησοῦν περὶ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ καὶ περὶ τῆς διδαχῆς αὐτοῦ (John 18:19)

The estimated reading time for this post is 57 seconds

Title:  Then the High Priest Interrogated Jesus About His Disciples and About His Teaching

The text is, “Ὁ οὖν ἀρχιερεὺς ἠρώτησεν τὸν Ἰησοῦν περὶ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ καὶ περὶ τῆς διδαχῆς αὐτοῦ”.

Ὁ -> masculine, singular, nominative article -> the

οὖν -> coordinating inferential conjunction -> then

ἀρχιερεὺς -> masculine, singular, nominative noun -> high priest

ἠρώτησεν -> third person, singular, aorist, active, indicative verb -> interrogated

τὸν -> masculine, singular, accusative article -> the NRIEH

Ἰησοῦν -> masculine, singular, accusative, proper noun -> jesus

περὶ -> preposition taking the genitive for its object word -> about

τῶν -> masculine, plural, genitive article -> the NRIEH

μαθητῶν -> masculine, plural, genitive noun -> disciples

αὐτοῦ -> third person, personal, masculine, singular, genitive pronoun -> his

καὶ -> coordinating additive conjunction -> and

περὶ -> preposition taking the genitive for its object word -> about

τῆς -> feminine, singular, genitive article -> the NRIEH

διδαχῆς -> feminine, singular, genitive noun -> teaching

αὐτοῦ -> third person, personal, masculine, singular, genitive pronoun -> his

The meaning of this verse is,

Then the high priest interrogated Jesus about his disciples and about his teaching.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 Ὁ οὖν ἀρχιερεὺς ἠρώτησεν τὸν Ἰησοῦν περὶ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ καὶ περὶ τῆς διδαχῆς αὐτοῦ (John 18:19) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation