ὁ οὖν Πιλᾶτος ἀκούσας τῶν λόγων τούτων ἤγαγεν ἔξω (John 19:13)

The estimated reading time for this post is 82 seconds

Title:  So Pilate, Having Heard These Words, Brought Jesus Out

The text is, “ὁ οὖν Πιλᾶτος ἀκούσας τῶν λόγων τούτων ἤγαγεν ἔξω τὸν Ἰησοῦν καὶ ἐκάθισεν ἐπὶ βήματος εἰς τόπον λεγόμενον Λιθόστρωτον, Ἑβραϊστὶ δὲ Γαββαθα”.

ὁ -> masculine, singular, nominative article -> the NRIEH

οὖν -> coordinating inferential conjunction -> so

Πιλᾶτος -> masculine, singular, nominative, proper noun -> Pilate

ἀκούσας -> aorist, active, participial, masculine, singular, nominative verb -> having heard

τῶν -> masculine, plural, genitive article -> the NRIEH

λόγων -> masculine,plural, genitive noun -> words

τούτων -> masculine, plural, genitive, demonstrative pronoun -> these

ἤγαγεν -> third person, singular, aorist, active, indicative verb -> brought

ἔξω -> adverb of place -> out

τὸν -> masculine, singular, accusative article -> the NRIEH

Ἰησοῦν -> masculine, singular, accusative, proper noun -> Jesus

καὶ -> coordinating additive conjunction -> and

ἐκάθισεν -> third person, singular, aorist, active, indicative verb -> sat down

ἐπὶ -> preposition taking the genitive for its object word -> on

βήματος -> neuter, singular, genitive noun -> a judgment seat

εἰς -> preposition taking the accusative for its object word -> in

τόπον -> masculine, singular, accusative noun -> a place

λεγόμενον -> present, passive,participial, masculine  singular, accusative verb -> being called

Λιθόστρωτον  -> neuter, singular, accusative, proper noun -> Pavement

Ἑβραϊστὶ -> proper adverb -> in Aramaic | in Hebrew

δὲ -> coordinating conjunction -> but

Γαββαθα -> neuter, singular, accusative, proper noun -> Gabbatha

The meaning of this verse is,

So Pilate, having heard these words, brought Jesus out, and sat down on a judgment seat in a place being called Pavement, but in Aramaic Gabbatha.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ὁ οὖν Πιλᾶτος ἀκούσας τῶν λόγων τούτων ἤγαγεν ἔξω (John 19:13) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation