ὁ μισθωτὸς καὶ οὐκ ὢν ποιμήν (John 10:12)

The estimated reading time for this post is 77 seconds

Title:  The Hired Hand, Not Being a Shepherd

The text is, “ὁ μισθωτὸς καὶ οὐκ ὢν ποιμήν, οὗ οὐκ ἔστιν τὰ πρόβατα ἴδια, θεωρεῖ τὸν λύκον ἐρχόμενον καὶ ἀφίησιν τὰ πρόβατα καὶ φεύγει _ καὶ ὁ λύκος ἁρπάζει αὐτὰ καὶ σκορπίζει _”.

“ὁ”:  masculine, singular, nominative article meaning “the”.

“μισθωτὸς”:  masculine, singular, nominative noun meaning “hired hand”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and” but it is not rendered into English here.

“οὐκ”:  negative particle meaning “not”.

“ὢν”:  present, participial, masculine, singular, nominative verb meaning “being”.

“ποιμήν”:  masculine, singular, nominative noun meaning “a shepherd”.

“οὗ”:  masculine, singular, genitive, definite, relative pronoun meaning “who”.

“οὐκ”:  negative particle meaning “not”.

“ἔστιν”:  third person, singular, present, indicative verb meaning “is”.

“τὰ”:  neuter, plural, nominative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“πρόβατα”:  neuter, plural, nominative noun meaning “sheep”.

“ἴδια”:  neuter, plural, nominative adjective meaning “his own”.

“θεωρεῖ”:  third person, singular, present, indicative verb meaning “sees”.

“τὸν”:  masculine, singular, accusative article meaning “the”.

“λύκον”:  masculine, singular, accusative noun meaning “wolf”.

“ἐρχόμενον”:  present, middle, participial, masculine, singular, accusative verb meaning “coming”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“ἀφίησιν”:  third person, singular, present, active, indicative verb meaning “leaves”.

“τὰ”:  neuter, plural, accusative article meaning “the”.

“πρόβατα”:  neuter, plural, accusative noun meaning “sheep”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“φεύγει”:  third person, singular, present, active, indicative verb meaning “flees”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“ὁ”:  masculine, singular, nominative article meaning “the”.

“λύκος”:  masculine, singular, nominative noun meaning “wolf”.

“ἁρπάζει”:  third person, singular, present, active, indicative verb meaning “snatches away”.

“αὐτὰ”:  third person, personal, masculine, plural, accusative pronoun meaning “them”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“σκορπίζει”:  third person, singular, present, active, indicative verb meaning “scatters”.

The meaning of this verse is,

The hired hand, not being a shepherd, is not the sheep’s owner, sees the wolf coming, and leaves the sheep, and flees, and the wolf snatches them away and scatters them.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ὁ μισθωτὸς καὶ οὐκ ὢν ποιμήν (John 10:12) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation